Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2016-07-15
Data zakończenia: 2016-08-17
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Przedmiotowy projekt rozporządzenia ma na celu zmianę obowiązujących standardów kształcenia dla kierunku lekarskiego, zmierzającą do przeprofilowania tych studiów z profilu praktycznego na profil ogólnoakademicki.

Przewiduje się zmianę profilu studiów na kierunku lekarskim na profil ogólnoakademicki, tak aby kształcenie na tym kierunku w jeszcze większym stopniu skupiało się na zdobywaniu przez studentów pogłębionej wiedzy.

W celu utrzymania wysokiej jakości kształcenia na kierunku lekarskim proponowane jest zwiększenie wymagań dotyczących osób prowadzących nauczanie dedykowane osiągnięciu efektów kształcenia w grupach A–D i G szczegółowych efektów kształcenia. Kształcenie takie będzie prowadzone przez osoby posiadające kompetencje zawodowe lub naukowe
w dyscyplinie nauk medycznych właściwej dla prowadzonych zajęć. Natomiast nauczanie dedykowane osiągnięciu efektów kształcenia w grupach E i F szczegółowych efektów kształcenia będzie prowadzone przez osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza, a także kliniczne doświadczenie zawodowe właściwe dla prowadzonych zajęć.
W zakresie realizacji procesu kształcenia zostanie dookreślona reguła, zgodnie z którą proces kształcenia powinien odbywać się przy wykorzystaniu bazy dydaktycznej i naukowo-badawczej oraz infrastruktury pozwalającej na pełną realizację efektów kształcenia. Równolegle zostanie doprecyzowane, że miejscem prowadzenia praktycznego nauczania klinicznego oraz praktyk powinny być szpitale, których specyfika pozwala na pełną realizację efektów kształcenia, a także ambulatoria, jednostki podstawowej opieki zdrowotnej, jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz hospicja.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;
 2. Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 3. Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 4. Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
 5. Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
 6. Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;
 7. Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 8. Konferencji Episkopatu Polski;
 9. Polskiej Akademii Nauk;
 10. Radzie Głównej Instytutów Badawczych;
 11. Komitetowi Polityki Naukowej;
 12. Komitetowi Ewaluacji Jednostek Naukowych;
 13. Polskiej Akademii Umiejętności;
 14. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
 15. Radzie Działalności Pożytku Publicznego;
 16. Rzecznikowi Praw Obywatelskich;
 17. Rzecznikowi Praw Absolwenta;
 18. Rzecznikowi Praw Pacjenta;
 19. Radzie Młodych Naukowców;
 20. Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
 21. „Obywatelom Nauki”;
 22. Parlamentowi Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
 23. Zrzeszeniu Studentów Polskich;
 24. Niezależnemu Zrzeszeniu Studentów;
 25. Akademickiemu Związkowi Sportowemu;
 26. Polskiej Radzie Organizacji Młodzieżowych;
 27. Stowarzyszeniu TOP 500 „Innovators”;
 28. Polskiej Radzie Ekumenicznej;
 29. Aliansowi Ewangelicznemu w Rzeczypospolitej Polskiej;
 30. Radzie Dialogu Społecznego;
 31. Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej;
 32. Konfederacji „Lewiatan”;
 33. Związkowi Pracodawców Business Centre Club;
 34. Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”;
 35. Federacji Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej; 
 36. Związkowi Pracodawców Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej;
 37. Forum Związków Zawodowych;
 38. Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”;
 39. Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych;
 40. Związek Rzemiosła Polskiego
 41. Radzie Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 42. Wolnemu Związkowi Zawodowemu „Sierpień 80”;
 43. Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność”;
 44. Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej;
 45. Krajowemu Sekretariatowi Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”;
 46. Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Lekarzy;
 47. Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Pielęgniarek i Położnych;
 48. Stowarzyszeniu Menedżerów Opieki Zdrowotnej,
 49. Naczelnej Radzie Lekarskiej;
 50. Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych;
 51. Naczelnej Radzie Aptekarskiej;
 52. Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych;
 53. Krajowej Radzie Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych;
 54. Polskiej Izbie Informatyki Medycznej;
 55. Stowarzyszeniu Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych;
 56. Stowarzyszeniu Klon/Jawor.

Tagi: szkolnictwo wyższe

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?