Projekt rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2016-06-28
Data zakończenia: 2016-08-01
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Projekt wykonuje zmienione ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268 i 1735) upoważnienie do wydania rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej, zapewniając harmonizację przepisów aktu wykonawczego dotyczących sposobu ustalania i zaliczania nauczycielowi akademickiemu godzin pracy, w tym godzin ponadwymiarowych, przypadających w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy – spowodowanej m.in. korzystaniem z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu rodzicielskiego – dla celu ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego w tym okresie, ze zmianami przepisów ogólnych dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, polegającymi m.in. na włączeniu dawnego dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego.

W celu zharmonizowania przepisów rozporządzenia z przepisami prawa pracy wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia dydaktycznego z powodu przewidzianej nieobecności w pracy, związanej m.in. z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim i urlopem rodzicielskim, zalicza się do przepracowanych godzin zajęć dydaktycznych jedną trzydziestą rocznego pensum dydaktycznego ustalonego dla danego stanowiska, za każdy tydzień nieobecności przypadającej w okresie, w którym w uczelni publicznej są prowadzone zajęcia dydaktyczne.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
 2. Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
 3. Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 4. Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 5. Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 6. Polskiej Akademii Nauk;
 7. Polskiej Akademii Umiejętności;
 8. Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;
 9. Komitetu Polityki Naukowej;
 10. Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
 11. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
 12. Rady Młodych Naukowców;
 13. Niezależnego Zrzeszenia Studentów;
 14. Zrzeszenia Studentów Polskich;
 15. Rzecznika Praw Absolwenta;
 16. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
 17. Forum Związków Zawodowych;
 18. Związku Pracodawców Business Centre Club;
 19. Konfederacji Lewiatan;
 20. Związku Rzemiosła Polskiego;
 21. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej;
 22. Komisji Krajowej NSZZ Solidarność;
 23. Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”;
 24. Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 25. Wolnych Związków Zawodowych „Sierpień 80”;
 26. Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich;
 27. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich;
 28. Stowarzyszenia Klon/Jawor;
 29. Konferencji Episkopatu Polski;
 30. Polskiej Rady Ekumenicznej;
 31. Aliansu Ewangelicznego w Rzeczypospolitej Polskiej;
 32. Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Tagi: Uczelnie publiczne, pracownik naukowo-dydaktyczny, konsultacje

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?