Projekt rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej – NOWY TEKST

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2016-09-29
Data zakończenia: 2016-10-05
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Projekt wykonuje zmienione ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268 i 1735) upoważnienie do wydania rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej, zapewniając harmonizację przepisów aktu wykonawczego dotyczących sposobu ustalania i zaliczania nauczycielowi akademickiemu godzin pracy, w tym godzin ponadwymiarowych, przypadających w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy – spowodowanej m.in. korzystaniem z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu rodzicielskiego – dla celu ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego w tym okresie, ze zmianami przepisów ogólnych dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, polegającymi m.in. na włączeniu dawnego dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego.

W celu dostosowania przepisów rozporządzenia do przepisów prawa pracy wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia dydaktycznego z powodu przewidzianej nieobecności w pracy, związanej m.in. z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim i urlopem rodzicielskim, zalicza się do przepracowanych godzin zajęć dydaktycznych jedną trzydziestą rocznego pensum dydaktycznego ustalonego dla danego stanowiska, za każdy tydzień nieobecności przypadającej w okresie, w którym w uczelni publicznej są prowadzone zajęcia dydaktyczne.

W celu zapewnienia spójności funkcjonujących w systemie prawa przepisów regulujących kwestię zatrudniania pracowników związanych z działalnością biblioteczną zrezygnowano z określania wymagań kwalifikacyjnych w zakresie stażu pracy dla stanowisk wymienionych w załączniku nr 4 „Tabeli stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych i minimalnego zaszeregowania pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej”. Ponadto na stanowisku starszego bibliotekarza zaproponowano wymóg posiadania wykształcenia średniego (w miejsce dotąd wymaganego wykształcenia wyższego), natomiast dla stanowisk, dla których w dotychczasowym stanie prawnym przewidywało się alternatywnie różne poziomy wykształcenia wraz z odpowiednim stażem pracy (różnym w zależności od wykształcenia) zaproponowano co do zasady pozostawienie wyłącznie wykształcenia na najniższym poziomie z wymienianych w dotychczasowym rozporządzeniu.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
 2. Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
 3. Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 4. Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 5. Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 6. Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
 7. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”;
 9. Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 10. Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich;
 11. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Tagi: Uczelnie publiczne

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?