Projekt rozporządzenia w sprawie Diamentowego Grantu

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2015-07-08
Data zakończenia: 2015-07-31

Do 30 lipca trwają konsultacje projektu rozporządzenia, które  określi szczegółowe kryteria i tryb przyznawania środków finansowych w ramach programu „Diamentowy Grant”. To specjalna ścieżka finansowania badań naukowych dla najwybitniejszych studentów, otwierającą drogę do doktoratu i przyspieszenia kariery naukowej. Pozwala wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów I stopnia lub studentom po ukończeniu III roku jednolitych studiów magisterskich (a w przypadków studiów 6-letnich, po ukończeniu IV roku) uzyskanie środków na badania naukowe. Minister rocznie może przyznać je  nie więcej niż 100 osobom.

Potrzeba wydania projektowanego rozporządzenia wynika ze zmian w ustawie o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2015 r., poz. 249). Nowelizacją zostały objęte przepisy regulujące prawa i obowiązki związane z uzyskaniem finansowania w ramach „Diamentowego Grantu”, jak i przepis upoważniający ministra do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków w ramach programu. Dotychczas kwestie te regulowane były komunikatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Projekt został skierowany do konsultacji publicznych i opiniowania do:

 1. Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,
 2. Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 3. Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
 4. Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich,
 5. Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych,
 6. Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych,
 7. Polskiej Akademii Nauk,
 8. Rady Głównej Instytutów Badawczych,
 9. Komitetu Polityki Naukowej,
 10. Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych,
 11. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 12. Narodowego Centrum Nauki,
 13. Rady Młodych Naukowców,
 14. Krajowej Reprezentacji Doktorantów,
 15. Parlamentu Studentów RP,
 16. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,
 17. Niezależnego Zrzeszenie Studentów,
 18. Zrzeszenia Studentów Polskich,
 19. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
 20. Business Centre Club,
 21. Konfederacji Lewiatan,
 22. Związku Rzemiosła Polskiego,
 23. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,
 24. Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,
 25. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
 26. Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,
 27. Forum Związków Zawodowych,
 28. Komisji Krajowej „Solidarność 80”,
 29. Obywateli Nauki,
 30. Akademickiego Związku Sportowego,
 31. Rzecznika Praw Absolwenta,
 32. Stowarzyszenia Top500 Innovators,
 33. Stowarzyszenia Laureatów „Diamentowy Grant”,
 34. Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego.

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych w ramach programu „Diamentowy Grant”

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?