Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia zawodów regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2016-12-09
Data zakończenia: 2016-12-30
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, zwana dalej „ustawą”, upoważniła Prezesa Rady Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym, których wykonywanie przez usługodawców nieposiadających odpowiednich kwalifikacji zawodowych mogłoby narażać usługobiorców na poważne niebezpieczeństwo lub powstanie poważnej szkody dla zdrowia. Określając wykaz należy mieć na uwadze zapewnienie, aby obejmował on wyłącznie zawody i działalności, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne. W przypadku powyżej wskazanych zawodów regulowanych i działalności regulowanych, jeżeli usługodawca zamierza świadczyć daną usługę transgraniczną po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy organ, o ile jest to niezbędne, może wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji, zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy.

Celem projektowanej regulacji jest zabezpieczenie usługobiorców przed narażeniem na poważne niebezpieczeństwo lub powstanie poważnej szkody dla zdrowia wskutek działania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługodawców nieposiadających odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

1) Forum Związków Zawodowych;
2) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”;
3) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
4) Konfederacja „Lewiatan”;
5) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;
6) Związek Pracodawców Business Centre Club;
7) Związek Rzemiosła Polskiego;
8) Rada Dialogu Społecznego;
9) Główny Urząd Geodezji i Kartografii;
10) Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego;
11) Instytut Mechaniki Precyzyjnej;
12) Instytut Przemysłu Organicznego;
13) Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej;
14) Komenda Główna Policji;
15) Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
16) Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
17) Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych;
18) Krajowa Izba Gospodarcza;
19) Krajowa Rada Izby Architektów;
20) Państwowa Agencja Atomistyki;
21) Polska Izba Inżynierów Budownictwa;
22) Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
23) Transportowy Dozór Techniczny;
24) Urząd Dozoru Technicznego;
25) Urząd Morski w Gdyni;
26) Wyższy Urząd Górniczy;
27) Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;
28) Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”;
29) Naczelna Organizacja Techniczna;
30) Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego.

Tagi: Uznawanie kwalifikacji, Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?