Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2017-05-31
Data zakończenia: 2017-06-30
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Zgodnie z brzmieniem § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. poz. 1596), zwanego dalej „rozporządzeniem nowelizowanym”, zajęcia na kierunku lekarskim z zakresu nauk klinicznych związanych z określoną specjalnością w zakresie nauk medycznych są prowadzone przez nauczycieli akademickich posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza oraz odpowiednią specjalizację. W trakcie prac nad rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa ujawniła się potrzeba zapewnienia możliwości prowadzenia zajęć na kierunku lekarskim również osobom nieposiadającym prawa wykonywania zawodu lekarza, lecz legitymującym się dorobkiem naukowym w nauczanym obszarze lub doświadczeniem klinicznym właściwym dla nauczanych efektów kształcenia, w szczególności: rehabilitantom, diagnostom laboratoryjnym i psychologom klinicznym.

Projektowane rozporządzenie przewiduje wprowadzenie zmian w zakresie wymagań dotyczących:

 1. kwalifikacji posiadanych przez nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku lekarskim z zakresu nauk klinicznych związanych z określoną specjalnością w zakresie nauk medycznych;
 2. liczby nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego na kierunkach studiów pielęgniarstwo i położnictwo pierwszego stopnia.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych;
 2. Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 3. Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;
 4. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”;
 5. Rzecznik Praw Pacjenta;
 6. Rzecznik Praw Absolwenta,
 7. Naczelna Izba Lekarska;
 8. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych;
 9. Rada Młodych Naukowców;
 10. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 11. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;
 12. Konfederacja Lewiatan;
 13. Związek Pracodawców Business Centre Club;
 14. Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”;
 15. Niezależne Zrzeszenie Studentów;
 16. Zrzeszenie Studentów Polskich.

Tagi: szkolnictwo wyższe

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?