Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2016-12-12
Data zakończenia: 2016-12-16
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), tzw. rozporządzenia eIDAS, niezbędne jest dostosowanie terminologii w zmienianym rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 485), w odniesieniu do wniosków o przyznanie uprawień do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, składanych w formie dokumentu elektronicznego.

W projekcie rozporządzenia proponuje się:

  1. zastąpienie pojęcia „bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu” równoważnym znaczeniowo pojęciem „kwalifikowany podpis elektroniczny” w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014;
  2. doprecyzowanie sposobu składania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego – wnioski w postaci elektronicznej będą składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  3. ujednolicenie w zakresie liczby egzemplarzy składanego wniosku o przyznanie uprawnień w postaci papierowej – wszystkie jednostki będą składać wnioski w dwóch egzemplarzach.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

1) Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;
2) Rady Głównej Instytutów Badawczych;
3) Polskiej Akademii Nauk;
4) Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tagi: szkolnictwo wyższe

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?