Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2017-01-23
Data zakończenia: 2017-02-21
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Celem projektowanego rozporządzenia jest wprowadzenie w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania oraz zasad i trybu rozliczania dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji uczelni publicznej (Dz. U. poz. 1068) zmian wynikających z postulatów zgłaszanych przez środowisko akademickie oraz z praktyki stosowania dotychczas obowiązujących przepisów, związanych z potrzebą uproszczenia procedur udzielania uczelniom publicznym dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz rozliczania tych dotacji, a także zmian w zakresie terminów składania wniosków w zależności od rodzaju inwestycji i źródła ich finansowania.

Projekt rozporządzenia zakłada:

 • wydłużenie terminu składania przez uczelnie wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji,
 • umożliwienie składania wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji ze środków z rezerwy celowej lub ogólnej budżetu państwa w terminie innym niż określony dla inwestycji ujętych w planach inwestycyjnych,
 • określenie odrębnego terminu składania wniosków o dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 • uproszczenie procedury oceny wniosków oraz procedury rozliczania dotacji, przez rezygnację z poddawania wniosków, raportów rocznych i rozliczeń końcowych ocenie zespołu powołanego przez ministra,
 • modyfikację w zakresie terminu sporządzenia przez uczelnię rozliczenia końcowego oraz w zakresie rodzaju rozstrzygnięć podejmowanych przez ministra na podstawie raportu rocznego i rozliczenia końcowego,
 • umożliwienie składania wniosków oraz raportów rocznych i rozliczeń końcowych w postaci elektronicznej  opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez elektroniczną skrzynkę podawczą ministra,

wprowadzenie wymogu opatrzenia wniosków oraz raportów rocznych i rozliczeń końcowych składanych w postaci elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w miejsce dotychczasowego wymogu opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
 2. Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich,
 3. Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych,
 4. Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 5. Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 6. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. Krajowej Reprezentacji Doktorantów,
 8. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,
 9. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
 10. Forum Związków Zawodowych,
 11. Konfederacji Lewiatan,
 12. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
 13. Business Centre Club,
 14. Związku Rzemiosła Polskiego,
 15. Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,
 16. Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP,
 17. Wolnych Związków Zawodowych „Sierpień 80”.

Tagi: Inwestycje, Uczelnie publiczne, Dotacje, szkolnictwo wyższe

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?