Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2017-05-31
Data zakończenia: 2017-06-30
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2169) art. 3 dokonała nowelizacji ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 357), która związana była ze zniesieniem z dniem 1 stycznia 2017 r. Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich – organu doradczego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, do którego zadań należało w szczególności analizowanie i opiniowanie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania i spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich. Zawarty w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1 i 1013), zwanym dalej „rozporządzeniem”, obowiązek zasięgania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego opinii tej komisji w sprawach wniosków o umorzenie spłaty pożyczki lub kredytu stał się zatem bezprzedmiotowy. Z powyższego powodu konieczne jest dokonanie nowelizacji rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia w znaczącej części opiera się na dotychczas stosowanych rozwiązaniach. W stosunku do obowiązujących przepisów w projektowanym rozporządzeniu zaproponowano następujące zmiany:

 1. usunięto przepis, zgodnie z którym Komisja do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich wydawała opinie dotyczące wniosków o umorzenie spłaty pożyczki lub kredytu w przypadku trwałej niezdolności do spłaty zobowiązań oraz trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy;
 2. rozszerzono zakres umorzeń przez wprowadzenie trzech progów wysokości umorzenia pożyczki lub kredytu przez bank;
 3. doprecyzowano formę potwierdzenia przez rektora albo dyrektora jednostki naukowej znalezienia się przez kredytobiorcę w określonej grupie najlepszych absolwentów studiów na danym poziomie kształcenia albo studiów doktoranckich, w danym roku akademickim – będzie to zaświadczenie, które kredytobiorca będzie składał wraz z wnioskiem o umorzenie pożyczki lub kredytu do banku;
 4. wprowadzono zobowiązanie rektora uczelni oraz dyrektora jednostki naukowej do corocznego sporządzania i ogłaszania w terminie do dnia 31 grudnia, list rankingowych najlepszych absolwentów studiów na danym poziomie kształcenia oraz studiów doktoranckich, w danym roku akademickim;
 5. rozszerzono przesłanki zawieszenia spłaty pożyczki lub kredytu, o trudną sytuację życiową; rozwiązanie to korzystnie wpłynie na sytuację osób mających okresowe trudności w spłacie pożyczki lub kredytu;
 6. uporządkowano przepisy w zakresie umorzeń spłaty pożyczek lub kredytów przez doprecyzowanie procedury umorzenia z tytułu dobrych wyników ukończenia studiów, z tytułu trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań oraz trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy, a także z tytułu śmierci kredytobiorcy i braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń; dzięki zaproponowanym zmianom procedura stanie się bardziej przejrzysta dla osób ubiegających się o umorzenie.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;
 2. Niezależnego Zrzeszeniu Studentów;
 3. Zrzeszenia Studentów Polskich;
 4. Rady Młodych Naukowców;
 5. Rzecznika Praw Absolwenta;
 6. PKO Banku Polskiego S.A.;
 7. Banku PEKAO S.A.;
 8. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.;
 9. SGB-Banku S.A.;
 10. Banku BGŻ PNB Paribas S.A.;
 11. Alior Banku S.A.;
 12. Banku Zachodniego WBK S.A.;
 13. Banku Ochrony Środowiska S.A.;
 14. Związku Banków Polskich;
 15. Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 16. Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 17. Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność 80”.

Tagi: Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, szkolnictwo wyższe, Kredyty studenckie

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?