Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2018-02-09
Data zakończenia: 2018-02-16
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Z doświadczeń zdobytych w trakcie stosowania rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” (Dz. U. poz. 873), w tym przez Zespół interdyscyplinarny do spraw oceny wniosków w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”, zwany dalej „Zespołem”, wynika, że:

 1. dotychczasowy termin na złożenie wniosku o przyznanie środków finansowych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”, zwanego dalej „programem”, przez podmiot, o którym mowa w art. 26 ust. 3h ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwany dalej „jednostką”, wynoszący miesiąc od dnia ogłoszenia konkursu przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej „ministrem”, jest zbyt krótki, aby jednostki mogły rzetelnie przygotować wnioski (z uwagi na wielość i złożoność działań, jakie muszą podjąć, opracowując dokumentację);
 2. usprawnienia wymaga tryb przekazywania środków finansowych na naukę w ramach programu, dotychczas niepowiązany bezpośrednio z dwunastomiesięcznym okresem, na jaki przyznawane są stypendia doktoranckie (od października do września) i terminem wydawania decyzji o przyznaniu środków finansowych w ramach programu, który przypada w październiku lub listopadzie roku, w którym ogłoszono konkurs;
 3. dotychczasowy termin na złożenie raportu rocznego z wykorzystania środków finansowych na naukę w ramach programu (15 października roku następującego po roku przekazania środków finansowych) okazał się nieco za długi, biorąc pod uwagę kilkuetapowy tryb jego weryfikacji przewidziany w § 16 rozporządzenia zmienianego (w terminie 30 dni od dnia otrzymania raportu do oceny Zespół – do którego zadań należy nie tylko ocena wniosków, ale również raportów rocznych i raportów końcowych z wykorzystania środków finansowych na naukę w ramach programu – przedstawia ministrowi ocenę raportu rocznego wraz z propozycją przyjęcia albo odmowy przyjęcia oraz uzasadnieniem, następnie minister niezwłocznie informuje jednostkę o wyniku oceny raportu rocznego i przyjęciu albo odmowie przyjęcia raportu) i uzależnienie przekazania środków finansowych w ramach programu na drugi rok studiów doktoranckich oraz na kolejne lata tych studiów od przyjęcia raportu rocznego za poprzedni rok (§ 9 pkt 2 rozporządzenia zmienianego) – jednostki są zainteresowane, by przekazanie środków finansowych odbywało się jak najszybciej;
 4. zakres informacji wynikających z dokumentów dołączanych do informacji określonych w części A załączników nr 3 i 4 do rozporządzenia zmienianego (dotyczących szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie rocznym i raporcie końcowym z wykorzystania środków finansowych na naukę w ramach programu) – z uwagi na brak odpowiednich opinii przedsiębiorcy (albo innego podmiotu zatrudniającego uczestnika studiów doktoranckich) i opiekuna naukowego, posiadających aktualne informacje o projekcie badawczym – nie zapewnia Zespołowi wystarczających danych o rzeczywistym stanie realizacji zadania;
 5. katalog informacji niezbędnych do przekazania środków finansowych w ramach programu (lub zmiany decyzji o przyznaniu tych środków), zawartych w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego, w części B (dotyczącej wykazu tematów badań naukowych) wymaga rozszerzenia o informacje dotyczące realizacji planowanej pracy badawczej;
 6. zakres danych zawartych w raporcie rocznym i raporcie końcowym z wykorzystania środków finansowych na naukę w ramach programu w części B (dotyczącej wykazu tematów badań naukowych) wymaga uzupełnienia w sposób gwarantujący dostarczenie przez jednostki informacji wskazujących na stopień zaawansowania realizowanego zadania;
 7. dane podawane w raporcie rocznym i raporcie końcowym z wykorzystania środków finansowych na naukę w ramach programu w części C tych raportów, zawierających odpowiednio syntetyczny opis postępów w realizacji zadania oraz syntetyczny opis przebiegu realizacji zadania, wymagają uporządkowania w sposób zapewniający udzielenie przez jednostki informacji o aspektach naukowych oraz praktycznych realizowanego zadania.

Proponuje się działania legislacyjne w postaci nowelizacji rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych;
 2. Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 3. Rady Głównej Instytutów Badawczych;
 4. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 6. Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;
 7. Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”;
 8. Rzecznika Praw Absolwenta;
 9. Rady Młodych Naukowców;
 10. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
 11. Forum Związków Zawodowych.

Tagi: Doktorat wdrożeniowy, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?