Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2018-04-05
Data zakończenia: 2018-04-13
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Tryb i szczegółowe kryteria przyznawania wsparcia dla projektów infrastruktury badawczej, w tym współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

Istnieje konieczność wprowadzenia dwóch terminów naboru wniosków o finansowanie projektów infrastruktury badawczej współfinansowanych z RPO, oddzielnych od terminu dla pozostałych wniosków. Umożliwi to lepsze dostosowanie procedur przyznawania finansowania ze środków finansowych na naukę do wdrażania RPO.

Dofinansowanie będzie dotyczyć projektów z zakresu infrastruktury badawczej, które zostały uzgodnione w Kontraktach Terytorialnych dla poszczególnych województw i będzie przyznawane ze środków rezerwy celowej, zaś uruchomienie tych środków będzie poprzedzone analizą wniosków i oceną dokonywaną przez ministra właściwego do spraw nauki oraz będzie wymagało uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 2. Polskiej Akademii Nauk;
 3. Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
 4. Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
 5. Komitetu Polityki Naukowej;
 6. Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 8. Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
 9. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 10. Narodowego Centrum Nauki;
 11. Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych;
 12. Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;
 13. Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

Tagi: badania naukowe, finansowanie nauki

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?