Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2016-06-27
Data zakończenia: 2016-07-25
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Projektowane rozporządzenie służy rozwiązaniu problemu zbyt skomplikowanego procesu przyznawania środków finansowych na naukę na zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę skutkującego długim terminem na dokonywanie oceny wniosków i wydanie decyzji przez ministra właściwego do spraw nauki.

Wnioskodawcy zgłaszali także wątpliwości co do interpretacji wymogów dotyczących zakresu informacji zawartych we wniosku.

Projektowana nowelizacja rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (Dz. U. poz. 1862) ma na celu przede wszystkim uproszczenie i przyspieszenie rozpatrywania wniosków o przyznanie środków finansowych na naukę na zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 2. Generalnego Inspektora Danych Osobowych,
 3. Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
 4. Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych,
 5. Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich,
 6. Rady Głównej Instytutów Badawczych,
 7. Polskiej Akademii Umiejętności,
 8. Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych,
 9. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 10. Narodowego Centrum Nauki,
 11. Rady Młodych Naukowców,
 12. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,
 13. Niezależnego Zrzeszenia Studentów,
 14. Zrzeszenia Studentów Polskich,
 15. Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 16. Akademickiego Związku Sportowego,
 17. Związku Pracodawców Mediów Publicznych,
 18. Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych,
 19. Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych,
 20. Centrum Nauki Kopernik,
 21. Towarzystwa Naukowego Płockiego,
 22. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
 23. Polskiej Izby Książki,
 24. Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,
 25. Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 26. Polskiej Akademii Nauk,
 27. Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
 28. Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich,
 29. Komitetu Polityki Naukowej,
 30. Krajowej Reprezentacji Doktorantów,
 31. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,
 32. Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych,
 33. Związku Pracodawców Business Centre Club,
 34. Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”,
 35. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
 36. Związku Rzemiosła Polskiego,
 37. Biura Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,
 38. Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”,
 39. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
 40. Forum Związków Zawodowych,
 41. Stowarzyszenia Klon/Jawor,
 42. Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL,
 43. Rady Dialogu Społecznego.

Tagi: Działalność upowszechniająca naukę, konsultacje

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?