Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2017-06-01
Data zakończenia: 2017-06-22
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

W dniach 25 i 26 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich – doświadczenia i problemy”, zorganizowana przez Konwent Rzeczników przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem jej było zebranie doświadczeń i opinii rzeczników dyscyplinarnych i przewodniczących komisji dyscyplinarnych do spraw nauczycieli akademickich, których kadencje skończyły się w 2016 r. W ramach przygotowania do konferencji zostało też przeprowadzone badanie ankietowe wśród rzeczników i członków komisji. Ankietę, w formie elektronicznej, wypełniło ponad 50 osób, a w konferencji wzięło udział ponad 100 osób. Zarówno wyniki badania ankietowego, jak i konferencja pokazały, że rzecznicy dyscyplinarni i członkowie komisji dyscyplinarnych napotykają na wiele problemów związanych z prowadzeniem postępowań i interpretacją przepisów regulujących te postępowania, zwłaszcza gdy nie mają przygotowania prawniczego, co jest powszechnym zjawiskiem w uczelniach nieposiadających wydziałów prawa. Uczestnicy konferencji wskazali ponadto wiele regulacji prawnych, które – ich zdaniem – są niejasne lub niekompletne, z czego, przynajmniej pośrednio, wynikają postulaty ich zmian.

Z uwagi na charakter podniesionych zagadnień nie ma innej możliwości rozwiązania powyższych problemów niż nowelizacja rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

  1. Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
  2. Niezależnego Zrzeszenia Studentów;
  3. Zrzeszenia Studentów Polskich;
  4. Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
  5. Rady Młodych Naukowców;
  6. „Obywateli Nauki”;
  7. Rzecznika Praw Absolwenta;
  8. Konwentu Rzeczników;
  9. Komisji Dyscyplinarnej powołanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  10. Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tagi: Konwent Rzeczników, szkolnictwo wyższe

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?