Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2016-12-16
Data zakończenia: 2017-01-05
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Przepis art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) przewiduje uprawnienie do zamieszczania na dokumentach potwierdzających nadanie kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji znaku graficznego informującego o przypisanym do tych kwalifikacji poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji. Zgodnie z art. 8 pkt 11 tej ustawy do kwalifikacji pełnej, której nadanie potwierdza dyplom doktorski został przypisany poziom 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Wzory znaków graficznych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. U. poz. 1022). Wzór znaku graficznego dla kwalifikacji pełnej na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji został określony w pkt 8 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia.

Rekomendowanym rozwiązaniem jest rozszerzenie w § 23 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 1586) katalogu obligatoryjnych elementów dyplomu doktorskiego o znak graficzny informujący o przypisanym poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, których nadanie potwierdza dyplom.

Zamieszczony na dyplomie znak graficzny będzie identyfikował poziom kwalifikacji nadanych tym dyplomem, a w efekcie ułatwi zainteresowanym osobom (w szczególności przyszłym pracodawcom) odniesienie kwalifikacji uzyskanych w Polsce do kwalifikacji uzyskanych w innych państwach Unii Europejskiej.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;
 2. Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 3. Polskiej Akademii Nauk;
 4. Rady Głównej Instytutów Badawczych;
 5. Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego;
 6. Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
 7. Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
 8. Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 9. Konferencji Episkopatu Polski;
 10. Komitetu Polityki Naukowej;
 11. Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
 12. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
 13. Niezależnego Zrzeszenia Studentów;
 14. Zrzeszenia Studentów Polskich;
 15. Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 16. Rady Młodych Naukowców;
 17. Rzecznika Praw Absolwenta;
 18. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
 19. Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;
 20. Rady Dialogu Społecznego;
 21. Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;
 22. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
 23. Forum Związków Zawodowych;
 24. Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 25. Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność 80”.

Tagi: nauka, szkolnictwo wyższe

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?