Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2017-03-28
Data zakończenia: 2017-04-26
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Z doświadczeń zdobytych w trakcie stosowania rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1443), zwanego dalej „rozporządzeniem zmienianym”, wynika, że:

 1. zbyt szeroki jest zakres informacji wymaganych od jednostek naukowych:
  a) we wniosku o przyznanie dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, zwanej dalej „dotacją dla młodych naukowców” (niektóre dane podawane we wniosku są nieuwzględniane w algorytmie podziału tej dotacji albo są uwzględniane w postaci zagregowanej, tymczasem aktualna konstrukcja wniosku obliguje do podawania tych danych w szczegółowych podziałach),
  b) w raporcie rocznym z wykorzystania środków finansowych na cele określone w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy
  z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, tj. na utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej oraz na działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych i międzynarodowych instytutów naukowych polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym (część raportowanych danych jest możliwa do pozyskania w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”);
 2. z uwagi na przepisy ograniczające spadek (w porównaniu do roku poprzedniego) wysokości przyznawanej jednostce naukowej dotacji na utrzymanie potencjału badawczego, zwanej dalej „dotacją bazową”, ograniczony jest również wpływ obniżenia jednostce naukowej kategorii naukowej w wyniku przeprowadzenia kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej na wysokość dotacji bazowej dla tej jednostki – w takim przypadku poziom dotacji bazowej w kolejnych latach kształtuje się na poziomie sprzed zmiany kategorii naukowej lub niewiele niższym;
 3. przepis, zgodnie z którym minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej „ministrem”, w ramach środków finansowych w budżecie państwa w części 28 – Nauka, może w trakcie roku budżetowego zwiększyć kwotę przeznaczoną na dotacje bazowe dla określonego rodzaju jednostek naukowych i podzielić ją między jednostki naukowe posiadające określoną kategorię naukową, rodzi aktualnie przechodzące skutki finansowe z powodu konieczności uwzględniania również kwoty zwiększenia z poprzedniego roku przy ustalaniu w roku następnym wysokości dotacji bazowej dla danej jednostki naukowej (z uwagi na przepisy ograniczające spadek i wzrost wysokości tej dotacji);

istnieje potrzeba wprowadzenia w akcie wykonawczym zmian porządkujących, udoskonalających niektóre przepisy, a także koniecznych do prawidłowego wdrożenia przepisów unijnych, polegających na dostosowaniu terminologii w zakresie podpisu elektronicznego.

Proponuje się, celu rozwiązania problemów, o których mowa w części pierwszej oceny skutków regulacji w:

 • pkt 1 lit. a – w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego, w części dotyczącej szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o przyznanie dotacji dla młodych naukowców – rezygnację z konieczności podawania danych o liczbie młodych naukowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w jednostce naukowej, którzy w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku uzyskali stopień naukowy w jednostce naukowej, w której są zatrudnieni, a także o liczbie nadanych w jednostce naukowej (w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku) młodym naukowcom stopni doktora i doktora habilitowanego w szczegółowym podziale na liczbę stopni nadanych młodym naukowcom zatrudnionym w jednostce naukowej, jak również spoza tej jednostki – dzięki ww. zmianom złożenie wniosku o przyznanie omówionej dotacji będzie prostsze i mniej obciążające jednostki naukowe;
 • pkt 1 lit. b – w załączniku nr 6 do rozporządzenia zmienianego – rezygnację z konieczności zamieszczania w raporcie rocznym z wykorzystania środków finansowych przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego obszernych opisów zrealizowanych zadań badawczych objętych planem zadaniowo-finansowym z roku poprzedzającego rok złożenia raportu, ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć naukowych i ich zastosowań praktycznych (wdrożeniowych), na rzecz wykazania nazw tych zadań oraz celów badań, a także znaczne skrócenie opisu w ramach informacji o upowszechnianiu i popularyzacji wyników działalności jednostki naukowej, jak również rezygnację z wymogu informowania w sposób opisowy w raporcie rocznym z wykorzystania środków finansowych przyznanych na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, o zadaniach zrealizowanych z dotacji dla młodych naukowców, na rzecz pozostawienia wymogu podania nazw i celów zadań oraz opisu zrealizowanych prac (bez konieczności opisu najważniejszych osiągnięć) oraz zmniejszenie z 500 do 200 maksymalnej dopuszczalnej liczby wyrazów w odniesieniu do jednego zadania; ponadto proponuje się wskazanie wprost, że wystarczające dla prawidłowego poinformowania o wewnętrznym trybie konkursowym, zgodnie z którym w jednostce naukowej dokonano podziału środków pochodzących z dotacji dla młodych naukowców, jest dołączenie regulaminu lub zasad wewnętrznego podziału środków przyznanych jednostce naukowej w roku poprzedzającym rok złożenia nie – jak dotychczas – wniosku o dotację dla młodych naukowców, lecz raportu rocznego z jej wykorzystania, dzięki czemu wykluczone zostaną wątpliwości interpretacyjne dotyczące tego przepisu w dotychczasowym brzmieniu i różnic w jego stosowaniu, jak również zapewniona zostanie większa aktualność wykazywanych danych (będą dotyczyły roku, w którym jednostce naukowej przyznano ww. dotację, a nie roku złożenia wniosku o tę dotację); przewiduje się, że dzięki powyższym zmianom objętość raportu rocznego zmniejszy się o 90%;
 • pkt 2 – w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego, zawierającym algorytm podziału dotacji bazowej – wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym w przypadku gdy dotacja jednostkowa dla jednostki naukowej, której obniżono w roku poprzedzającym rok przyznania tej dotacji kategorię naukową w wyniku przeprowadzenia kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej będzie niższa niż 80% wartości dotacji jednostkowej z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, dotacja bazowa ustalana będzie w takiej wysokości, że dotacja jednostkowa nie będzie mogła być niższa niż 80% wartości dotacji jednostkowej z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, przy czym przepis nie będzie miał zastosowania do jednostek naukowych, które uzyskały w wyniku przeprowadzenia kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej kategorię naukową C, a także do jednostek naukowych, którym nie przyznano dotacji bazowej w roku poprzedzającym rok, na który ma być przyznana dotacja);
 • pkt 3 –   w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego – doprecyzowanie przepisu ust. 14 w sposób niebudzący wątpliwości, iż kwota zwiększenia dotacji bazowej w danym roku nie będzie uwzględniania przy ustalaniu w roku następnym wartości dotacji jednostkowej, dzięki czemu dokonane przez ministra ewentualnie zwiększenie w trakcie roku budżetowego kwoty przeznaczonej na dotacje bazowe dla określonego rodzaju jednostek naukowych nie będzie powodowało przechodzących skutków finansowych dla budżetu państwa;
 • pkt 4 –   przede wszystkim:
  • w § 2 ust. 3 rozporządzenia zmienianego – wydłużenie terminu na składanie wniosków o przyznanie dotacji bazowej oraz dla młodych naukowców z 15 września roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja na 15 października roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja, dzięki czemu we wnioskach możliwe będzie wykazanie struktury zatrudnienia aktualnej w roku, na który zostaną przyznane danej jednostce naukowej środki finansowe;
  • w ust. 1 pkt 2 załączników nr 2 i 3 do rozporządzenia zmienianego – ujęcie bezpośrednio w akcie wykonawczym dotychczas ogłaszanych w komunikacie ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra wartości współczynników kosztochłonności przypisanych poszczególnym dziedzinom nauki i sztuki przyjętych w algorytmach podziału dotacji bazowej oraz dla młodych naukowców, dzięki czemu ściślej wypełniona zostanie wytyczna co do treści aktu wykonawczego, zgodnie z którą minister ma mieć na uwadze kosztochłonność badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • w ust. 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia zmienianego – ujęcie bezpośrednio w algorytmie podziału dotacji dla młodych naukowców wartości współczynnika α, ogłaszanej dotychczas w komunikacie ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra;
 • zastąpienie w przepisach § 2 ust. 7, § 11 ust. 2 oraz w § 14 ust. 2 rozporządzenia zmienianego sformułowania: „bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu”, równoważnym znaczeniowo sformułowaniem: „kwalifikowany podpis elektroniczny” w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Komitetu Polityki Naukowej;
 2. Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 3. Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
 4. Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
 5. Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
 6. Polskiej Akademii Nauk;
 7. Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;
 8. Forum Związków Zawodowych;
 9. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
 10. Konfederacji „Lewiatan”;
 11. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej;
 12. Związku Pracodawców Business Centre Club;
 13. Związku Rzemiosła Polskiego.

Tagi: konsultacje

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?