Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2016-12-12
Data zakończenia: 2016-12-16
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów (Dz. U. poz. 1301) wynika ze zgłaszanych przez uczelnie problemów z rzetelnym i terminowym przekazywaniem danych o studentach do Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym, zwanego dalej „Systemem POL-on”. Wskazywane przez uczelnie trudności dotyczą możliwości wprowadzania do Systemu POL-on danych obejmujących także studentów rozpoczynających kształcenie w semestrze letnim.

Zmiana rozporządzenia z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów przewiduje przesunięcie terminu wprowadzania danych i informacji, o których mowa w art. 170c ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, do ogólnopolskiego wykazu studentów. Dane te są obecnie wprowadzane przez rektorów uczelni oraz rektorów uczelni prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe otrzymujących dotacje i inne środki z budżetu państwa, w terminie do dnia 15 marca, według stanu na dzień 1 marca. Mając na uwadze zgłaszane problemy proponuje się, aby dane te były wprowadzane do Systemu POL-on w terminie do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 15 kwietnia. Zmiana ta umożliwi odzwierciedlenie w Systemie POL-on pełnej informacji o studentach kształcących się w uczelni, gdyż do tego dnia rektorzy uczelni będą posiadali informacje także o studentach, którzy rozpoczęli kształcenie w semestrze letnim.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

1) Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
2) Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
3) Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
4) Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
5) Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Tagi: szkolnictwo wyższe

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?