Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2016-08-01
Data zakończenia: 2016-08-22
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej (Dz. U. poz. 1446), wydanego na podstawie art. 100a ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), ma na celu przede wszystkim zharmonizowanie przepisów aktu wykonawczego ze zmianą przepisu ww. ustawy określającego maksymalny okres realizacji przez uczelnię publiczną programu naprawczego.

Nowelizacja rozporządzenia proponuje  zmiany porządkujące w zakresie sprawozdań branych pod uwagę przy ustalaniu obowiązku opracowania przez uczelnię publiczną programu naprawczego oraz przy stwierdzaniu, w którym dniu wystąpiła strata netto, a także zmiany porządkujące i upraszczające przygotowywanie szczegółowej diagnozy stanu finansów uczelni publicznej (stanowiącej jeden z elementów programu naprawczego), prowadzące m.in. do zwiększenia funkcjonalności analitycznej danych zawartych w tej diagnozie.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
 2. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
 3. Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 4. Konfederacja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;
 5. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 6. Polska Komisja Akredytacyjna;
 7. Polska Akademia Nauk;
 8. Polska Akademia Umiejętności;
 9. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”;
 10. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 11. Wolne Związki Zawodowe „Sierpień 80”;
 12. Konferencja Episkopatu Polski;
 13. Polska Rada Ekumeniczna;
 14. Alians Ewangeliczny w Rzeczypospolitej Polskiej.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?