Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2016-10-06
Data zakończenia: 2016-11-07
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

W wyniku kilkuletnich doświadczeń związanych z podziałem dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych określono obszary wymagające wprowadzenia korekt umożliwiających bardziej efektywne wydatkowanie środków z budżetu państwa oraz naliczanie dotacji.

W załączniku nr 1 do projektu  (zał. nr 1 do rozporządzenia) – w miejsce wspólnego dla uczelni publicznych algorytmu podziału kwot części zasadniczej dotacji podstawowej – proponuje się odrębne algorytmy dla grup uczelni akademickich i zawodowych.

W załączniku nr 2 do projektu (zał. nr  2 do rozporządzenia) proponowane zmiany dotyczą wprowadzenia współczynnika utrzymania gotowości do szkolenia wojskowego Wgsw poszczególnych uczelni wojskowych, który będzie miał zastosowanie w przypadku, gdy całkowita liczba studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich będących żołnierzami zawodowymi i kandydatami na żołnierzy zawodowych jest mniejsza niż 200. Istota proponowanych zmian opiera się na założeniu, że pula dotacji podstawowej do podziału dla uczelni wojskowych pozostanie stała, nastąpi natomiast przesunięcie środków dotacji pomiędzy tymi uczelniami.

W załączniku nr 3 do projektu (zał. nr 4 do rozporządzenia) proponuje się przede wszystkim.:

- uwzględnienie funkcjonariuszy pełniących służbę w resorcie obrony narodowej (np. w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, w Służbie Wywiadu Wojskowego) w dotacji na zadania związane z obroną narodową, dzięki czemu zaistnieje możliwość centralnego kierowania tych funkcjonariuszy na szkolenia finansowane w ramach ww. części dotacji oraz

- wyodrębnienie w ramach wzoru, według którego oblicza się przeliczeniowe liczby funkcjonariuszy i żołnierzy (ust. 4) – z grupy stacjonarnych studiów podyplomowych (Lsp): studium oficerskiego (Lso), ze wskaźnikiem 1,5 Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej (Lpspo) o wskaźniku kosztochłonności  2,5 oraz Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych (Lpsot) o wskaźniku kosztochłonności 2,0;

W załączniku nr  4 do projektu (zał. nr 8 do rozporządzenia) proponuje się wprowadzenie stałej przeniesienia z roku poprzedniego, określonej na poziomie 0,4. W wyniku tej zmiany 60% dotacji dla publicznych uczelni kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych będzie określane na podstawie zmiennych (bieżących) parametrów, zależnych od struktury studentów na dotowanych kierunkach szkolenia lotniczego, co powinno wpłynąć na podniesienie efektywnościowej roli mechanizmu oraz realnych efektów kształcenia.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 2. Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 3. Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;
 4. Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
 5. Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
 6. Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 7. Polskiej Akademii Nauk;
 8. Rady Głównej Instytutów Badawczych;
 9. Polskiej Akademii Umiejętności;
 10. Komitetu Polityki Naukowej;
 11. Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych;
 12. Rady Młodych Naukowców;
 13. Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
 14. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
 15. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
 16. Niezależnego Zrzeszenia Studentów;
 17. Zrzeszenia Studentów Polskich;
 18. Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
 19. Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych;
 20. Biura Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;
 21. Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”;
 22. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
 23. Forum Związków Zawodowych;
 24. Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 25. Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność 80”;
 26. Stowarzyszenia Klon/Jawor;
 27. Związku Pracodawców Business Centre Club;
 28. Konfederacji Lewiatan;
 29. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej;
 30. Związku Rzemiosła Polskiego;
 31. Związku Pracodawców Mediów Publicznych;
 32. Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Tagi: Finansowanie szkolnictwa wyższego, konsultacje

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?