Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany nazwy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Status: Trwająca
Data rozpoczęcia: 2018-04-10
Data zakończenia: 2018-04-24
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, zwanej dalej „uczelnią”, wystąpił do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego z wnioskiem o zmianę nazwy uczelni. Do wniosku dołączono uchwałę Senatu uczelni  podjętą w dniu 31 stycznia 2018 r. w przedmiocie zmiany nazwy uczelni z Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie na nazwę Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (nr 1/2018).

Rekomendowanym rozwiązaniem jest wydanie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmiany nazwy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę nazwy uczelni z „Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie” na „Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie”. W projekcie przewiduje się, że zmiana nazwy uczelni nastąpi z dniem 1 czerwca 2018 r.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

  1. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
  2. Polska Komisja Akredytacyjna;
  3. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
  4. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”.

Tagi: szkolnictwo wyższe

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?