Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuacji przez niego studiów

Status: Trwająca
Data rozpoczęcia: 2018-04-10
Data zakończenia: 2018-04-24
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 107), zwaną dalej „ustawą nowelizującą”, uchylono art. 146 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, zwanej dalej „ustawą”, który stanowił podstawę do wydania rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuowaniu przez niego studiów (Dz. U. poz. 1284).

Jednocześnie na mocy art. 1 pkt 52 ustawy nowelizującej w ustawie został dodany art. 148a, zawierający w ust. 2 przepis upoważniający ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do wydania (w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych) aktu wykonawczego o podobnym do rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2015 r. zakresie przedmiotowym, tj. określającego wzór zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuacji przez niego studiów. Zakres nowo dodanego upoważnienia został nieznacznie rozszerzony w stosunku do upoważnienia zawartego w uchylonym art. 146 ustawy. Zgodnie z nowo dodanym art. 148a ust. 1 ustawy zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuacji przez niego studiów – w stosunku do dotychczasowego rozporządzenia – ma zawierać dodatkowe elementy, takie jak kierunek studiów (w przypadku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) lub dyscyplinę naukową albo artystyczną (w przypadku studiów trzeciego stopnia) oraz informację o odpłatności studiów.

Konieczne jest podjęcie działań legislacyjnych polegających na wydaniu nowego rozporządzenia w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuacji przez niego studiów. W projekcie proponuje się zachowanie we wzorze ww. zaświadczenia obecnych w dotychczasowym wzorze informacji i danych dotyczących cudzoziemca, do których należą: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer dokumentu tożsamości i nazwa państwa, które go wydało, nazwa i adres jednostki prowadzącej studia, termin rozpoczęcia kształcenia na studiach, okres kształcenia na studiach, na jaki cudzoziemiec został przyjęty, forma i poziom studiów oraz – z uwagi na przedmiot zaświadczenia, które zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ma potwierdzać przyjęcie na studia lub kontynuację studiów – informacja o ewentualnej kontynuacji studiów. Ponadto – zgodnie z art. 148a ust. 1 pkt 8 i 9 in fine ustawy – dodano nowe w stosunku do dotychczasowego wzoru elementy zaświadczenia, tj. informację o kierunku studiów (w przypadku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) lub dyscyplinie naukowej albo artystycznej, w której prowadzone są studia (w przypadku studiów trzeciego stopnia), a także o odpłatności studiów. Dodatkowo w projekcie proponuje się wskazanie explicite, że w przypadku studiów prowadzonych przez uczelnię zaświadczenie podpisuje rektor, natomiast w przypadku studiów prowadzonych przez inną jednostkę – kierownik jednostki.

Określenie wzoru zaświadczenia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuacji przez niego studiów zapewni wystawianie przez jednostki prowadzące studia ww. zaświadczeń o jednolitym zakresie danych,
co w efekcie powinno przyczynić się do usprawnienia postępowań o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

  1. Rady Głównej Instytutów Badawczych;
  2. Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Tagi: współpraca międzynarodowa, studia cudzoziemców

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?