Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2017-06-20
Data zakończenia: 2017-07-18
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Projektowane rozporządzenie ma na celu regulację kwestii związanych z finansowaniem działalności Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów, recenzentów i ekspertów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki, oraz działalności kontrolnej.

Projektowane rozporządzenie proponuje dokonanie zmian systemowych w wynagradzaniu członków gremiów eksperckich współpracujących z MNiSW przez:

 1. przejście z systemu wynagradzania wyłącznie za udział członków zespołów opiniujących wnioski o przyznanie środków finansowych na naukę w posiedzeniach tych zespołów (zmniejszenie stawek) na rzecz wynagradzania także za przygotowane indywidualnie opinie;
 2. zbliżenie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach zespołów oceniających, przygotowanie indywidualnej opinii oraz za recenzję zewnętrzną do zasad obowiązujących w agencjach wykonawczych nadzorowanych przez ministra;
 3. podniesienie stawek wynagrodzeń dla ekspertów realizujących kontrole merytoryczne oraz finansowe.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 2. Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 3. Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych;
 4. Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;
 5. Rady Głównej Instytutów Badawczych;
 6. Polskiej Akademii Umiejętności;
 7. Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych;
 8. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 9. Narodowego Centrum Nauki;
 10. Rady Młodych Naukowców;
 11. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej;
 12. Niezależnego Zrzeszenia Studentów;
 13. Zrzeszenia Studentów Polskich;
 14. Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;
 15. Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 16. Polskiej Akademii Nauk;
 17. Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
 18. Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
 19. Komitetu Polityki Naukowej;
 20. Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
 21. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
 22. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 23. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 24. Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
 25. Związku Pracodawców Business Centre Club;
 26. Konfederacji Lewiatan;
 27. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej;
 28. Związku Rzemiosła Polskiego;
 29. Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;
 30. Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”;
 31. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
 32. Forum Związków Zawodowych;
 33. Stowarzyszenia Klon/Jawor;
 34. Rady Dialogu Społecznego.

Tagi: Zespoły Ministra, Komitet Polityki Naukowej, KPN, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, KEJN

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?