Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości wynagrodzeń członków Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2017-08-17
Data zakończenia: 2017-08-30
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, zwana dalej „ustawą”, w art. 12 ust. 4 przewiduje, że minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia członków Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, zwanej dalej „Radą”, mając na uwadze zakres wykonywanych przez nich zadań oraz znaczenie tych zadań dla efektywnego funkcjonowania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W związku z powyższym powstała konieczność wydania rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

  1. Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
  2. Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
  3. Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
  4. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tagi: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, NAWA

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?