Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2016-08-01
Data zakończenia: 2016-08-22
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnień ustawowych zawartych w art. 9 ust. 3 pkt 1, 1a, 2 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia:

 • warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne, aby prowadzić studia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, kierunki studiów, które są prowadzone jako jednolite studia magisterskie;
 • kierunki studiów, które są prowadzone jako studia drugiego stopnia, oraz kierunki studiów, które mogą być prowadzone jako jednolite studia magisterskie, uwzględniając zróżnicowane kwalifikacje absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz potrzeby rynku pracy (art. 9 ust. 3 pkt 1a ustawy);
 • warunki, jakie musi spełniać program kształcenia;
 • szczegółowe warunki tworzenia i funkcjonowania filii oraz zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej, uwzględniając obowiązek spełnienia warunków określonych w przepisach wydanych na podstawie pkt 1, odrębnie dla każdego kierunku studiów (art. 9 ust. 3 pkt 5 ustawy).

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Centralna Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,
 2. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 3. Polska Komisja Akredytacyjna,
 4. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
 5. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich,
 6. Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych,
 7. Konferencja Episkopatu Polski,
 8. Polska Akademia Nauk,
 9. Rada Główna Instytutów Badawczych,
 10. Komitet Polityki Naukowej,
 11. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych,
 12. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 13. Narodowe Centrum Nauki,
 14. Polska Akademia Umiejętności,
 15. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej,
 16. Rzecznik Praw Obywatelskich,
 17. Rzecznik Praw Absolwenta,
 18. Rada Młodych Naukowców,
 19. Krajowa Reprezentacja Doktorantów,
 20. „Obywatele Nauki”,
 21. Parlament Studentów RP,
 22. Zrzeszenie Studentów Polskich,
 23. Niezależne Zrzeszenie Studentów,
 24. Akademicki Związek Sportowy,
 25. Polska Rada Organizacji Młodzieżowych,
 26. Stowarzyszenie TOP 500 „Innovators”,
 27. Polska Rada Ekumeniczna,
 28. Alians Ewangeliczny w Rzeczypospolitej Polskiej,
 29. Rada Działalności Pożytku Publicznego,
 30. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”,
 31. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 32. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność 80”,
 33. Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80”,
 34. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych,
 35. Polska Izba Informatyki Medycznej,
 36. Ośrodek Przetwarzania Informacji,
 37. Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych,
 38. Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?