Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy de minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2016-06-22
Data zakończenia: 2016-07-20
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Przedmiotowe rozporządzenie poprzez zapewnienie możliwości przyznawania pomocy de minimis zmierza do zwiększenia aktywności w obszarze upowszechniania nauki, w szczególności upowszechniania informacji o wynikach badań naukowych i prac rozwojowych oraz zwiększenia stopnia umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych, a co za tym idzie włączenia polskiej myśli naukowej do międzynarodowego obiegu i osiągnięcia optymalnych efektów w promocji polskiej nauki.

Przewidziane w rozporządzeniu instrumenty mają zachęcić przedsiębiorców do prowadzenia przedsięwzięć wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, również w skali międzynarodowej.

Projekt rozporządzenia określa warunki i tryb przyznawania i rozliczania pomocy de minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę z uwzględnieniem obowiązujących w Unii Europejskiej przepisów dotyczących pomocy de minimis zawartych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 351 z 24.12.2013 str.1), zwanym dalej „rozporządzeniem 1407/2013”. Projektowane rozporządzenie reguluje kwestie: przeznaczenia pomocy, rodzajów kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, sposobu kumulowania pomocy, maksymalnych wielkości pomocy, maksymalnej intensywności pomocy, szczegółowego zakresu informacji zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy oraz w raporcie rocznym i raporcie końcowym z realizacji zadań objętych pomocą.

Istotną oczekiwaną zmianą, w związku z planowanymi rozwiązaniami, jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych poprzez zapewnienie udziału zagranicznych recenzentów w ocenach publikacji, zapewnienie udziału zagranicznych naukowców w składach rad naukowych czasopism czy zapewnienie tworzenia anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji.

Działania sprzyjające przepływowi informacji o wynikach działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności poprzez zapewnienie przez wydawców otwartego dostępu do publikowanych czasopism przez Internet oraz ukierunkowanie finansowania na zadania mające na celu podniesienie poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych a także upowszechnianie informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych może służyć pobudzeniu procesu transferu wiedzy z nauki do gospodarki.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

1)        Polskiej Komisji Akredytacyjnej,

2)        Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych,

3)        Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich,

4)        Rady Głównej Instytutów Badawczych,

5)        Polskiej Akademii Umiejętności,

6)        Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych,

7)        Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

8)        Narodowego Centrum Nauki,

9)        Rady Młodych Naukowców,

10)    Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,

11)    Niezależnego Zrzeszenia Studentów,

12)    Zrzeszenia Studentów Polskich,

13)    Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

14)    Akademickiego Związku Sportowego,

15)    Związku Pracodawców Mediów Publicznych,

16)    Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,

17)    Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych,

18)    Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych,

19)    Centrum Nauki Kopernik,

20)    Towarzystwa Naukowego Płockiego,

21)    Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,

22)    Polskiej Izby Książki,

23)    Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,

24)    Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

25)    Polskiej Akademii Nauk,

26)    Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,

27)    Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich,

28)    Komitetu Polityki Naukowej,

29)    Krajowej Reprezentacji Doktorantów,

30)    Parlamentu Studentów RP,

31)    Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych,

32)    Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

33)    Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,

34)    Sekretarza Stanu w KPRM – Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego,

35)    Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

36)    Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

37)    Związku Pracodawców Business Centre Club,

38)    Konfederacji „Lewiatan”,

39)    Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,

40)    Związku Rzemiosła Polskiego,

41)    Biura Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;

42)    Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”;

43)    Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;

44)    Forum Związków Zawodowych;

45)    Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;

46)    Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność 80”;

47)    Stowarzyszenia Klon/Jawor;

48)    Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych „KOPIPOL”;

49)    Rady Dialogu Społecznego.

Tagi: pomoc de minimis

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?