Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2016-12-16
Data zakończenia: 2017-01-05
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Przepis upoważniający do wydania rozporządzenia, zawarty w art. 167 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 i 1933), został zmieniony przepisem art. 101 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64, z późn. zm.).

Znowelizowane upoważnienie zobowiązuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, aby określił w rozporządzeniu umieszczanie na dyplomach znaków graficznych informujących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 8 pkt 9 i 10 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia potwierdza nadanie kwalifikacji pełnej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji, a dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia oraz dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich – na poziomie 7. Znaki graficzne zostały ustalone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. U. poz. 1022).

W projektowanym rozporządzeniu, oprócz wprowadzenia przepisów dotyczących zamieszczania na dyplomie ukończenia studiów znaku graficznego informującego o uzyskaniu odpowiedniego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji, proponuje się w szczególności:

 1. zmodyfikowanie nazwy dyplomu ukończenia studiów w taki sposób, aby zawierała ona informację o poziomie kształcenia, zamiast o kwalifikacjach uzyskiwanych w wyniku ukończenia studiów;
 2. doprecyzowanie warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomu wspólnego, o którym mowa w art. 168 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, przez przyjęcie, że dyplom wspólny będzie wydawała uczelnia wskazana w porozumieniu dotyczącym wspólnego prowadzenia studiów oraz wprowadzenie możliwości umieszczenia na takim dyplomie danych dotyczących wszystkich uczelni i innych podmiotów prowadzących studia wspólnie oraz podpisów rektorów tych uczelni i kierowników tych podmiotów;
 3. doprecyzowanie rozwiązań dotyczących liczby punktów ECTS wymaganej na studiach i studiach podyplomowych, przez odesłanie do odpowiednich przepisów (tj. art. 164a ust. 2 i art. 8a ust. 1) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym;
 4. określenie terminu, w jakim podmiot prowadzący studia podyplomowe będzie zobowiązany wydać absolwentowi świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wynoszącego 30 dni od ukończenia studiów podyplomowych;    
 5. dostosowanie treści wzoru suplementu do dyplomu, w części zawierającej opis krajowego systemu szkolnictwa wyższego, do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie czasu trwania studiów i liczby pkt ECTS;
 6. wskazanie, podobnie jak w przypadku odpisu suplementu w tłumaczeniu na język angielski, że w odpisie dyplomu w tłumaczeniu na  język obcy trzy elementy dyplomu pozostają wpisane w oryginalnym brzmieniu: nazwa uczelni wydającej dyplom, tytuł zawodowy oraz wynik ukończenia studiów; przy czym w przypadku nazwy uczelni podanej w oryginalnym brzmieniu, uczelnie będą mogły również podać nazwę w tłumaczeniu na dany język obcy;
 7. doprecyzowanie, że w przypadku prowadzenia kierunku studiów łącznie przez kilka podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni na dyplomie można umieścić nazwy tych jednostek oraz podpisy i pieczęcie ich kierowników;
 8. doprecyzowanie, które z elementów świadectwa ukończenia studiów podyplomowych odnoszą się do innych niż uczelnie podmiotów uprawnionych do prowadzenia studiów podyplomowych.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;
 2. Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 3. Polskiej Akademii Nauk;
 4. Rady Głównej Instytutów Badawczych;
 5. Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego;
 6. Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
 7. Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
 8. Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 9. Konferencji Episkopatu Polski;
 10. Komitetu Polityki Naukowej;
 11. Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
 12. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
 13. Niezależnego Zrzeszenia Studentów;
 14. Zrzeszenia Studentów Polskich;
 15. Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 16. Rady Młodych Naukowców;
 17. Rzecznika Praw Absolwenta;
 18. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
 19. Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;
 20. Rady Dialogu Społecznego;
 21. Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;
 22. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
 23. Forum Związków Zawodowych;
 24. Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 25. Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność 80”.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?