Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2017-04-21
Data zakończenia: 2017-04-26
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Ustawą o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw znowelizowano m.in. ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, w której ustanowiono program pod nazwą „Doktorat wdrożeniowy”.

Celem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy między środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno­­­­­‑gospodarczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich. W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie kosztów związanych ze stacjonarnymi studiami doktoranckimi, na których kształcenie odbywa się we współpracy z przedsiębiorcą albo innym podmiotem zainteresowanym określonym obszarem badań naukowych lub prac rozwojowych.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

  1. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych;
  2. Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
  3. Rada Główna Instytutów Badawczych;
  4. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
  5. Rzecznik Praw Absolwenta.

Tagi: finansowanie nauki

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?