Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o wpisanie przedsięwzięcia na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2016-07-26
Data zakończenia: 2016-08-22
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Badania naukowe w coraz większym stopniu są nakierowane na poszukiwanie odpowiedzi na globalne, długoterminowe wyzwania, przed którymi stoją społeczeństwa krajów europejskich. Do tych wyzwań należą miedzy innymi: zmiany klimatu, zmiany demograficzne, zagrożenia chorobami zakaźnymi, społecznie akceptowalna jakość życia, zrównoważony rozwój i ochrona środowiska naturalnego i środowiska człowieka, bezpieczeństwo energetyczne i dostęp do surowców oraz rozwój nowych technologii.

Obiekty nowoczesnej infrastruktury badawczej o dużej skali, zdolne skupiać potencjał naukowy danego kraju, regionu, a nawet całej Europy, stają się coraz ważniejszymi narzędziami służącymi do formułowania tych odpowiedzi, a także budowy długookresowych przewag konkurencyjnych Europy w obszarze badań, rozwoju i innowacji. Świadczą o tym wysiłki krajów Unii Europejskiej zmierzające do rozwoju wspólnymi siłami infrastruktury badawczej w niemal wszystkich obszarach nauki. Lista takich wspólnych projektów została przygotowana w 2006 roku przez Europejskie Forum Strategii do spraw Infrastruktur Badawczych (tzw. „mapa drogowa ESFRI”) i jest periodycznie uaktualniana.

Dokument ten stanowi także punkt odniesienia dla tworzenia i wdrażania krajowych strategii w zakresie rozwoju infrastruktury badawczej. W 2011 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowało Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej, mającą stanowić instrument służący prowadzeniu całościowej i długoterminowej polityki w zakresie rozwoju strategicznej infrastruktury badawczej w Polsce oraz wsparciu udziału polskich zespołów naukowych w najważniejszych europejskich i międzynarodowych projektach tego typu.

Nowelizacja ustawy o zasadach finansowania nauki dała możliwość ujęcia Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej w ramach przedmiotowego aktu prawnego, co pozwoli na efektywniejsze wsparcie rozwoju strategicznej infrastruktury badawczej w Polsce.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia określa szczegółowe kryteria, terminy i tryb składania oraz oceny wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej, a także wzór wniosku., co jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przepisów ustawy.

Regulacje zawarte w projekcie rozporządzenia określają szczegółowe kryteria i tryb oceny wniosków o wpisanie przedsięwzięcia na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej, określają również  wzór wniosku o wpisanie przedsięwzięcia na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej.

Projekt rozporządzenia przewiduje, że ocena wniosków będzie dokonywana przez zespół, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z uwzględnieniem kryteriów opisanych w przedmiotowym rozporządzeniu. W procesie oceny zespół będzie mógł zwrócić się z prośbą o opinię do niezależnych recenzentów krajowych lub zagranicznych. W rezultacie procesu oceny zespół przedłoży ministrowi rekomendacje w zakresie przedsięwzięć przewidzianych do wpisania na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej. Na podstawie rekomendacji minister zadecyduje o wpisaniu wybranych przedsięwzięć na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;
 2. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej;
 3. Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych;
 4. Komitetu Polityki Naukowej;
 5. Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
 6. Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych;
 7. Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 8. Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych;
 9. Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
 10. Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
 11. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 12. Narodowego Centrum Nauki;
 13. Parlamentu Studentów RP;
 14. Polskiej Akademii Nauk;
 15. Polskiej Akademii Umiejętności;
 16. Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 17. Rady Głównej Instytutów Badawczych;
 18. Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 19. Rady Młodych Naukowców;
 20. Biura Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;
 21. Związkiem Pracodawców Business Centre Club;
 22. Forum Związków Zawodowych;
 23. Krajową Sekcją Nauki NSZZ „Solidarność”;
 24. Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych;
 25. Obywateli Nauki;
 26. Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan;
 27. Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej;
 28. Związkiem Rzemiosła Polskiego;
 29. Stowarzyszeniem TOP 500 Innovators.

Tagi: Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?