Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2016-08-01
Data zakończenia: 2016-08-22
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego określającego szczegółowy tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 31 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i ). Konieczność wydania nowego rozporządzenia jest związana ze zmianą brzmienia upoważnienia dokonaną w drodze ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ).

Jedną ze zmian jest odpowiednie zastąpienie występujących w dotychczasowym rozporządzeniu wyrazów „legalizacja” wyrazami „uwierzytelnianie”. Dokonywana korekta wynika z konieczności dostosowania przepisów rozporządzenia do zmienionej terminologii ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Jednocześnie proponuje się rezygnację z obowiązku przedkładania kopii dokumentów wymaganych w poszczególnych przepisach rozporządzenia uprzednio poświadczonych przez jednostkę organizacyjną wybraną do prowadzenia danego postępowania. W przypadku zaistnienia wątpliwości w toku postępowania co do prawdziwości przedkładanego dokumentu jednostka zachowa możliwość uzyskania do wglądu oryginału tego dokumentu na podstawie przepisów ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego, stosowanych odpowiednio w toku postępowań awansowych na mocy art. 29 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Niezależnie od powyższego informacje zawarte w przedkładanych dokumentach mogą być weryfikowane także przy pomocy Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”.

Ponadto przewiduje się zastąpienie wymogu przekazywania przez przewodniczącego rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne informacji o składzie komisji habilitacyjnej, która podjęła uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego, z podaniem imion i nazwisk członków komisji oraz nazw jednostek organizacyjnych, w których są oni zatrudnieni – wymogiem przekazywania kopii uchwały podjętej przez tę komisję. Redukcja powyższego obowiązku nie wpłynie ujemnie na zakres informacji, którymi będzie dysponowała Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, albowiem informacje te Centralna Komisja posiada ex officio jako podmiot uprawniony do powoływania komisji habilitacyjnej (art. 18a ustawy). Niezależnie od tego w przypadku, gdy komisja habilitacyjna podejmie uchwałę w niepełnym składzie – zgodnie z § 14 projektu – Centralna Komisja będzie mogła zweryfikować tę okoliczność na podstawie zamieszczonych pod uchwałą podpisów.

Dodatkowo w celu ułatwienia organizowania publicznej obrony rozprawy doktorskiej w projektowanym rozporządzeniu przewiduje się możliwość jej przeprowadzania w formie wideokonferencji. Proponuje się również zmniejszenie do pięciu minimalnej liczby członków składu wspólnej komisji w przypadku wspólnych przewodów doktorskich. W związku ze zmianą zakresu upoważnienia ustawowego przewiduje się również rezygnację z regulacji dotyczącej ogłaszania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w dzienniku urzędowym informacji o nadanych stopniach doktora i doktora habilitowanego w poprzednim roku kalendarzowym. Należy wskazać, że pakiet informacji dotyczących nadanych stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego znajduje się w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on i mogą one być pozyskiwane na bieżąco przez wszystkie zainteresowane osoby.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 2. Polska Komisja Akredytacyjna;
 3. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
 4. Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych;
 5. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
 6. Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 7. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych;
 8. Konferencja Episkopatu Polski;
 9. Polska Akademia Nauk;
 10. Rada Główna Instytutów Badawczych;
 11. Polska Akademia Umiejętności;
 12. Komitet Polityki Naukowej;
 13. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych;
 14. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
 15. Narodowe Centrum Nauki;
 16. Rada Młodych Naukowców;
 17. Krajowa Reprezentacja Doktorantów;
 18. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
 19. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej;
 20. Niezależne Zrzeszenie Studentów;
 21. Zrzeszenie Studentów Polskich;
 22. Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych;
 23. Stowarzyszenie TOP 500 Innovators;
 24. 2„Obywatele Nauki”;
 25. Stowarzyszenie Klon/Jawor;
 26. Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu;
 27. Akademicki Związek Sportowy;
 28. Ośrodek Przetwarzania Informacji;
 29. Rzecznik Praw Absolwenta;
 30. Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych;
 31. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”;
 32. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 33. Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80”;
 34. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność 80”.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?