Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2018-02-09
Data zakończenia: 2018-02-19
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dokonano zmiany brzmienia art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. W następstwie tej zmiany, z dniem 1 października 2017 r., utraciło moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania.

W związku z powyższym powstała konieczność wydania rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania.

Rekomenduje się wydanie nowego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

  1. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej;
  2. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
  3. Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;
  4. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”;
  5. Rada Młodych Naukowców;
  6. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
  7. Rzecznik Praw Absolwenta.

Tagi: studia cudzoziemców, NAWA, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?