Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2017-05-25
Data zakończenia: 2017-06-26
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 859) dokonała nowelizacji art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), w którym zawarte jest upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.

Konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia w tej sprawie, ponieważ obowiązujące rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. poz. 558) utraci moc.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 2. Konferencji Episkopatu Polski;
 3. Doktoranckiemu Forum Uniwersytetów Polskich;
 4. Radzie Głównej Instytutów Badawczych;
 5. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
 6. Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;
 7. Niezależnemu Zrzeszeniu Studentów;
 8. Zrzeszeniu Studentów Polskich;
 9. Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 10. Radzie Młodych Naukowców;
 11. „Obywatelom Nauki”;
 12. Rzecznikowi Praw Absolwenta;
 13. Radzie Dialogu Społecznego;
 14. Radzie Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 15. Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju;
 16. Narodowemu Centrum Nauki;
 17. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
 18. Stowarzyszeniu Laureatów Diamentowego Grantu;
 19. Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej;
 20. Business Centre Club;
 21. Związkowi Rzemiosła Polskiego;
 22. Konfederacji Lewiatan;
 23. Ośrodkowi Przetwarzania Informacji – Państwowemu Instytutowi Badawczemu.

Tagi: studia doktoranckie, szkolnictwo wyższe

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?