Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na realizację inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2016-11-28
Data zakończenia: 2016-12-27
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Projektowane rozporządzenie ma na celu stworzenie regulacji prawnych uwzględniających obowiązujące w Unii Europejskiej zasady przyznawania pomocy państwa na realizację inwestycji w infrastrukturę badawczą.

Projektowane rozporządzenie, stanowiące program pomocowy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808), reguluje sprawy związane z przyznawaniem pomocy publicznej lub pomocy de minimis na realizację inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym: przeznaczenie pomocy, rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, sposób kumulowania pomocy, maksymalne wielkości pomocy, maksymalną intensywność pomocy, szczegółowy zakres informacji zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy oraz w raporcie rocznym i raporcie końcowym z realizacji zadań objętych pomocą, a także tryb udzielania pomocy.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 2. Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 3. Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych;
 4. Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;
 5. Rady Głównej Instytutów Badawczych;
 6. Polskiej Akademii Umiejętności;
 7. Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych;
 8. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 9. Narodowego Centrum Nauki;
 10. Rady Młodych Naukowców;
 11. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej;
 12. Niezależnego Zrzeszenia Studentów;
 13. Zrzeszenia Studentów Polskich;
 14. Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;
 15. Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 16. Polskiej Akademii Nauk;
 17. Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
 18. Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
 19. Komitetu Polityki Naukowej;
 20. Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
 21. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
 22. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 23. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 24. Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
 25. Związku Pracodawców Business Centre Club;
 26. Konfederacji „Lewiatan”;
 27. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej;
 28. Związku Rzemiosła Polskiego;
 29. Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;
 30. Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”;
 31. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
 32. Forum Związków Zawodowych;
 33. Stowarzyszenia Klon/Jawor;
 34. Rady Dialogu Społecznego.

Tagi: badania naukowe, pomoc de minimis, pomoc publiczna

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?