Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie pomocy de minimis w ramach programów lub przedsięwzięć

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2017-09-12
Data zakończenia: 2017-10-11
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Projekt rozporządzenia rozwiązuje problem braku prawnego uregulowania przyznawania pomocy de minimis na  realizację zadań wynikających z polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa w ramach programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej „ministrem”. Przepisy szczegółowe projektu rozporządzenia odnoszą się do pomocy przyznawanej w ramach programu Top100 Innowatorzy Gospodarki, polegającego na wzmocnieniu kompetencji pracowników przedsiębiorstw lub osób współpracujących z tymi przedsiębiorstwami, poprzez ich udział w stażach zagranicznych w jednostkach naukowych lub zagranicznych przedsiębiorstwach posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników. Obecnie brak jest instrumentu zwiększającego kompetencje i kwalifikacje kadry, w opisany powyżej sposób.

Rozporządzenie reguluje kwestie związane z przyznawaniem pomocy de minimis na finansowanie zadań wynikających z polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa w ramach programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra, w tym: przeznaczenie pomocy de minimis, rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, sposób kumulowania i maksymalną intensywność pomocy de minimis, szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy de minimis oraz w raporcie rocznym i raporcie końcowym z realizacji zadań objętych ww. rodzajem wsparcia. Przyznawana ze środków finansowych na naukę pomoc de minimis przyczyni się do osiągnięcia założonych rezultatów i korzyści, jakimi są zapewnienie kadr na potrzeby innowacyjnego przemysłu i zespołów realizujących prace B+R o przełomowym charakterze oraz posiadające istotne znaczenie dla gospodarki lub rozwiązania kluczowych problemów społecznych.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

Projekt został w ramach opiniowania skierowany do następujących podmiotów:

 1. NSZZ „Solidarność”,
 2. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
 3. Forum Związków Zawodowych,
 4. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. Konfederacja „Lewiatan”,
 6. Związek Rzemiosła Polskiego,
 7. Związek Pracodawców Business Centre Club,
 8. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 9. Komitet Polityki Naukowej,
 10. Polska Akademia Nauk,
 11. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 12. Krajowa Reprezentacja Doktorantów,
 13. Krajowa Izba Gospodarcza.

W ramach konsultacji publicznych projekt został wysłany do następujących podmiotów:

 1. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,
 2. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej,
 3. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 4. Narodowe Centrum Nauki,
 5. Stowarzyszenie Klon/Jawor,
 6. Obywatele Nauki.

Tagi: pomoc de minimis

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?