Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie połączenia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2017-05-31
Data zakończenia: 2017-06-30
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Trwający od kilku lat niż demograficzny negatywnie wpływa na sytuację finansową Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie (dalej „Szkoła”), która – pod względem liczby studentów – jest najmniejszą uczelnią publiczną. O ile w roku 2008 kształciło się w niej 1.560 studentów studiów stacjonarnych, to w roku 2016 było ich już tylko 232. Oznacza to, że na przestrzeni 9 lat liczba studentów studiów stacjonarnych w Szkole spadła o 85%. Ta negatywna tendencja nie pozostaje bez wpływu na sytuację finansową Szkoły, gdyż mniejsza liczba studentów studiów  stacjonarnych przekłada się na mniejszą dotację z budżetu państwa. Zmniejszanie dotacji, przy jednoczesnym braku działań naprawczych związanych np. z redukcją kosztów funkcjonowania lub zwiększaniem przychodów, powoduje utratę równowagi finansowej. Szkoła od roku 2013 wykazuje straty netto, które z każdym kolejnym rokiem są coraz większe.

Projekt rozporządzenia przewiduje połączenie uczelni poprzez włączenie Szkoły do Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze (dalej „Uniwersytet”). Połączenie uczelni będzie dokonane na wniosek ich rektorów, zaopiniowany pozytywnie przez senaty. Po włączeniu Szkoły do Uniwersytetu, zgodnie z intencją władz obydwu uczelni wyrażoną we wniosku, zostanie utworzona zamiejscowa jednostka organizacyjna Uniwersytetu w Sulechowie w formie podstawowej jednostki organizacyjnej (wydziału).

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
 2. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”;
 3. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
 4. Narodowe Centrum Nauki;
 5. Niezależne Zrzeszenie Studentów;
 6. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy;
 7. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie;
 8. Polska Komisja Akredytacyjna;
 9. Rada Młodych Naukowców;
 10. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 11. Rzecznik Praw Absolwenta;
 12. Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze;
 13. Zrzeszenie Studentów Polskich.

Tagi: Uczelnie publiczne, kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?