Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie połączenia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2016-11-04
Data zakończenia: 2016-11-24
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Trwający od kilku lat niż demograficzny negatywnie wpływa na sytuację finansową Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu (dalej „Szkoła"), która w latach 2011-2012 wygenerowała wysokie straty netto i zgodnie z art. 100a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym obowiązana była od 2013 r. do wprowadzenia programu naprawczego. Pomimo jego realizacji sytuacja finansowa Szkoły jest nadal trudna.

Projekt rozporządzenia przewiduje połączenie poprzez włączenie Szkoły do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (dalej „Uniwersytet"). Połączenie uczelni będzie dokonane na wniosek ich rektorów, zaopiniowany pozytywnie przez senaty. Po włączeniu Szkoły do Uniwersytetu, zgodnie z intencją władz obydwu uczelni wyrażoną we wniosku, zostanie utworzona zamiejscowa jednostka organizacyjna Uniwersytetu w Sandomierzu w formie podstawowej jednostki organizacyjnej (wydziału).

Możliwość włączenia publicznej uczelni zawodowej do publicznej uczelni akademickiej przewiduje art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z tym przepisem włączenie następuje w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektorów uczelni po zaopiniowaniu przez ich senaty. Natomiast utworzenie przez rektora poza siedzibą uczelni zamiejscowej jednostki organizacyjnej w formie podstawowej jednostki organizacyjnej jest możliwe zgodnie z art. 84 ust. 1 i art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.
Włączenie Szkoły do Uniwersytetu pozwoli na bardziej efektywną gospodarkę finansową, lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych oraz infrastruktury, a także zapewni możliwość kontynuowania kształcenia studentów w Sandomierzu.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

1) Forum Związków Zawodowych;
2) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność";
3) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
4) Rada Dialogu Społecznego;
5) Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów;
6) Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
7) Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
8) Komitet Polityki Naukowej;
9) Krajowa Reprezentacja Doktorantów;
10) Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
11) Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
12) Rzecznik Praw Obywatelskich;
13) Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
14) Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność";
15) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
16) Narodowe Centrum Nauki;
17) Niezależne Zrzeszenie Studentów;
18) Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy;
19) Polska Komisja Akredytacyjna;
20) Rada Młodych Naukowców;
21) Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
22) Rzecznik Praw Absolwenta;
23) Zrzeszenie Studentów Polskich.

Tagi: szkolnictwo wyższe, rozporządzenie

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?