Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2016-08-01
Data zakończenia: 2016-08-22
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 48a ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, dodanego ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …).

Wskazana ustawa nowelizująca wprowadziła zmiany w art. 48a, art. 49, art. 53 i art. 53a ustawy, zawierających merytoryczne regulacje dotyczące zakresu działania Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także uchyliła przepisy upoważniające zawarte w art. 9 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy, na podstawie których wydane było dotychczasowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej (Dz. U. poz. 1356). Nowy przepis upoważniający został powiązany z przepisami merytorycznymi i zawarty w art. 48a ustawy.

W porównaniu do dotychczasowego stanu prawnego zniesiona została ocena instytucjonalna (ocena działalności podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni) oraz zmodyfikowany został zakres oceny programowej (oceny jakości kształcenia na kierunku studiów).

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów,
 2. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 3. Polska Komisja Akredytacyjna,
 4. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
 5. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich,
 6. Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych,
 7. Konferencja Episkopatu Polski,
 8. Polska Akademia Nauk,
 9. Rada Główna Instytutów Badawczych,
 10. Komitet Polityki Naukowej,
 11. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych,
 12. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 13. Narodowe Centrum Nauki,
 14. Polska Akademii Umiejętności,
 15. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej,
 16. Rzecznik Praw Obywatelskich,
 17. Rzecznik Praw Absolwenta,
 18. Rada Młodych Naukowców,
 19. Krajowa Reprezentacja Doktorantów,
 20. „Obywatele Nauki”,
 21. Parlament Studentów RP,
 22. Zrzeszenie Studentów Polskich,
 23. Niezależne Zrzeszenie Studentów,
 24. Akademicki Związek Sportowy,
 25. Polska Rada Organizacji Młodzieżowych,
 26. Stowarzyszenie TOP 500 „Innovators”,
 27. Polska Rada Ekumeniczna,
 28. Alians Ewangeliczny w Rzeczypospolitej Polskiej,
 29. Rada Działalności Pożytku Publicznego,
 30. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”,
 31. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 32. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność 80”,
 33. Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80”,
 34. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych,
 35. Polska Izba Informatyki Medycznej,
 36. Ośrodek Przetwarzania Informacji,
 37. Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych,
 38. Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?