Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2016-08-01
Data zakończenia: 2016-08-22
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 129a ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Konieczność wydania nowego rozporządzenia jest związana z rozszerzeniem upoważnienia ustawowego dokonaną w drodze ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …).

Treść normatywna projektu w stosunku do obowiązującego obecnie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych (Dz. U. poz. 1303) nie uległa istotnym modyfikacjom, w szczególności nie zostały zmienione zasady dotyczące wprowadzania danych do wykazu oraz ich udostępniania.

Novum w rozporządzeniu jest wprowadzenie regulacji uszczegóławiającej zakres danych, o których mowa w art. 129a ust. 2 pkt 10. Przewiduje się, że niezwłocznie po powzięciu informacji o uprawomocnieniu się orzeczenia komisji dyscyplinarnej rektorzy uczelni będą zamieszczali w wykazie nauczycieli akademickich i pracowników naukowych następujące informacje:

 • datę wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia kary dyscyplinarnej, o której
 • mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy;
 • nazwę komisji dyscyplinarnej, która wydała orzeczenie;
 • rodzaj i wymiar orzeczonej kary dyscyplinarnej.

Zuwagi na regulację zawartą w art. 144 ust. 6 i 7 ustawy, rektorzy uczelni w przypadku zatarcia kary dyscyplinarnej będą ponadto zobowiązani do niezwłocznego usuwania zamieszczonych w wykazie danych dotyczących prawomocnego orzeczenia.
ponadto proponuje się dokonanie drobnych zmian mających na celu wyeliminowanie niedoskonałości rozporządzenia z dnia 25 września 2014 r.

W tym zakresie proponuje się:

 • modyfikację § 2 rozporządzenia poprzez dostosowanie jego brzmienia do zmodyfikowanego art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i …). Należy wskazać, że nowe brzmienie art. 21a nadane ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. poz. 1767) przewiduje możliwość wydawania decyzji w sprawie nabycia uprawnień równoważnych z uprawnieniami wynikającymi z posiadania stopnia doktora habilitowanego – obok rektorów uczelni – także przez dyrektorów instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz dyrektorów instytutów badawczych. Z uwagi na powyższe w projektowanym rozporządzeniu przewiduje się rezygnację ze wskazywania jedynie decyzji rektora.
 • modyfikację przepisu dotyczącego procedury wnioskowania o założenie konta w Systemie POL-on umożliwiającego dostęp do danych zawartych w wykazie. Projekt przewiduje w tym zakresie zmianę nieprawidłowego odesłania oraz usunięcie z przepisu materii powtarzającej regulację ustawową.
 • w projektowanym rozporządzeniu, w stosunku do poprzedzającego go rozporządzenia z dnia 25 września 2014 r. usunięto także przepisy epizodyczne, które z uwagi na ich wykonanie stały się bezprzedmiotowe

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów;
 2. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 3. Polska Komisja Akredytacyjna;
 4. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
 5. Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych;
 6. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
 7. Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 8. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych;
 9. Konferencja Episkopatu Polski;
 10. Polska Rada Ekumeniczna;
 11. Alians Ewangeliczny w Rzeczypospolitej Polskiej;
 12. Polska Akademia Nauk;
 13. Rada Główna Instytutów Badawczych;
 14. Polska Akademia Umiejętności;
 15. Komitet Polityki Naukowej;
 16. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych;
 17. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
 18. Narodowe Centrum Nauki;
 19. Rada Młodych Naukowców;
 20. Krajowa Reprezentacja Doktorantów;
 21. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
 22. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej;
 23. Niezależne Zrzeszenie Studentów;
 24. Zrzeszenie Studentów Polskich;
 25. Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych;
 26. Stowarzyszenie TOP 500 Innovators;
 27. Obywatele Nauki;
 28. Stowarzyszenie Klon/Jawor;
 29. Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu;
 30. Akademicki Związek Sportowy;
 31. Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”;
 32. Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 33. Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80”;
 34. 34) Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność 80”
 35. Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy
 36. Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 37. Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej powołanej przez ministra właściwego do
 38. spraw szkolnictwa wyższego

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?