Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2016-08-01
Data zakończenia: 2016-08-22
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Dotychczas minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego zobowiązany był każdorazowo do określania na dany rok akademicki maksymalnej wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej, co wiązało się z koniecznością wydawania co roku nowego aktu wykonawczego. Ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ….…) zmieniono upoważnienie do wydania projektowanego rozporządzenia w taki sposób, że uprawniony minister nie jest już zobowiązany do corocznego określania wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na dany rok akademicki, lecz ma określić wysokość tej opłaty pro futuro.

W celu wykonania nowego brzmienia upoważnienia zawartego w art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),w projektowanym rozporządzeniu określono – na przyszłość, a nie na dany rok akademicki – maksymalną wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia.

W projekcie nie zdecydowano się na podniesienie – w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia – maksymalnej wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na określone kierunki. Brano pod uwagę fakt, iż uczelnie publiczne w przypadku większości kierunków nie organizują kosztochłonnych egzaminów wstępnych, lecz przeprowadzają rekrutację na studia wyłącznie na podstawie wyników egzaminu maturalnego. Jednocześnie należy podkreślić, iż do kompetencji władz uczelni publicznej należy ustalenie wysokości opłaty odpowiadającej rzeczywistym kosztom rekrutacji na dany kierunek i poziom studiów – przy wzięciu pod uwagę maksymalnej stawki opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na dany kierunek studiów, określonej w rozporządzeniu. Władze uczelni publicznej zobowiązane są do szczegółowej analizy kosztów czynności związanych z rekrutacją i do takiego określenia opłaty, aby zapewniła ich sfinansowanie.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów,
 2. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 3. Polska Komisja Akredytacyjna,
 4. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
 5. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich,
 6. Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych,
 7. Konferencja Episkopatu Polski,
 8. Polska Akademia Nauk,
 9. Rada Główna Instytutów Badawczych,
 10. Komitet Polityki Naukowej,
 11. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych,
 12. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 13. Narodowe Centrum Nauki,
 14. Polska Akademii Umiejętności,
 15. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej,
 16. Rzecznik Praw Obywatelskich,
 17. Rzecznik Praw Absolwenta,
 18. Rada Młodych Naukowców,
 19. Krajowa Reprezentacja Doktorantów,
 20. „Obywatele Nauki”,
 21. Parlament Studentów RP,
 22. Zrzeszenie Studentów Polskich,
 23. Niezależne Zrzeszenie Studentów,
 24. Akademicki Związek Sportowy,
 25. Polska Rada Organizacji Młodzieżowych,
 26. Stowarzyszenie TOP 500 „Innovators”,
 27. Polska Rada Ekumeniczna,
 28. Alians Ewangeliczny w Rzeczypospolitej Polskiej,
 29. Rada Działalności Pożytku Publicznego,
 30. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”,
 31. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 32. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność 80”,
 33. Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80”,
 34. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych,
 35. Polska Izba Informatyki Medycznej,
 36. Ośrodek Przetwarzania Informacji,
 37. Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych,
 38. Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Tagi: opłaty

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?