Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2016-12-16
Data zakończenia: 2017-01-05
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Przepis upoważniający do wydania rozporządzenia, zawarty w art. 201 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 i 1933), został zmieniony przepisem art. 101 pkt 5 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010).

Znowelizowane upoważnienie zobowiązuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, aby określając reguły kształcenia na studiach doktoranckich, wziął pod uwagę efekty kształcenia uwzględniające ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, oraz warunki ich uzyskania.

Zmiana upoważnienia ustawowego skutkuje utratą mocy dotychczasowego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 172). Zgodnie z art. 111 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji rozporządzenie to zachowuje moc nie dłużej niż przez dwanaście miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 15 stycznia 2017 r.

Rekomendowanym rozwiązaniem jest wydanie na podstawie znowelizowanego upoważnienia ustawowego rozporządzenia określającego reguły kształcenia na studiach doktoranckich.

W celu wykonania upoważnienia ustawowego w zakresie objętym nowelizacją w projektowanym rozporządzeniu przewiduje się uregulowanie wymagań dotyczących reguł kształcenia na studiach doktoranckich, przez wskazanie, że realizacja programu tych studiów prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia uwzględniających ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (w załączniku do ustawy – Uniwersalne charakterystyki poziomów PRK) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy (w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8 (Dz. U. poz. 1594)).

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian projektowane rozporządzenie nie będzie zawierało autonomicznych regulacji dotyczących efektów kształcenia, lecz będzie odsyłało do przepisów o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, przez co zostanie wyeliminowana dwutorowość rozwiązań prawnych w tym zakresie.

W projektowanym rozporządzeniu przewiduje się ponadto dostosowanie dotychczasowych rozwiązań dotyczących przygotowania publikacji naukowej lub publicznej prezentacji dzieła artystycznego oraz sprawowania opieki naukowej nad doktorantem do zmienionych przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311).

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;
 2. Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 3. Polskiej Akademii Nauk;
 4. Rady Głównej Instytutów Badawczych;
 5. Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego;
 6. Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
 7. Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
 8. Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 9. Konferencji Episkopatu Polski;
 10. Komitetu Polityki Naukowej;
 11. Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
 12. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
 13. Niezależnego Zrzeszenia Studentów;
 14. Zrzeszenia Studentów Polskich;
 15. Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 16. Rady Młodych Naukowców;
 17. Rzecznika Praw Absolwenta;
 18. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
 19. Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;
 20. Rady Dialogu Społecznego;
 21. Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;
 22. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
 23. Forum Związków Zawodowych;
 24. Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 25. Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność 80”.

Tagi: szkolnictwo wyższe, studia doktoranckie

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?