Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2016-07-22
Data zakończenia: 2016-08-19
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), zwana dalej „ustawą”, upoważniła ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do określenia:

 1. wzorów formularzy wniosków składanych w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. wykazu dokumentów, które należy dołączyć do wniosków, o których mowa w pkt 1;
 3. sposobu składania dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2.

Wydając rozporządzenie, minister powinien mieć na uwadze zróżnicowanie zakresu wniosku w przypadku wnioskodawców ubiegających się o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego i wnioskodawców ubiegających się o uznanie kwalifikacji zawodowych do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej oraz zapewnienie możliwości złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej.

W projekcie rozporządzenia proponuje się określić wzory formularzy wniosków składanych w postępowaniach w sprawach uznania kwalifikacji zawodowych, tj. wzór formularza wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wzór formularza wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Forum Związków Zawodowych;
 2. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”;
 3. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
 4. Konfederacja „Lewiatan”;
 5. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. Związek Pracodawców Business Centre Club;
 7. Związek Rzemiosła Polskiego;
 8. Biblioteka Narodowa;
 9. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych;
 10. Generalny Inspektor Danych Osobowych;
 11. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
 12. Główny Urząd Geodezji i Kartografii;
 13. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego;
 14. Instytut Mechaniki Precyzyjnej;
 15. Instytut Przemysłu Organicznego;
 16. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej;
 17. Komenda Główna Policji;
 18. Komisja Nadzoru Finansowego;
 19. Komitet Polityki Naukowej;
 20. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
 21. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
 22. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych;
 23. Krajowa Izba Gospodarcza;
 24. Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna;
 25. Krajowa Rada Doradców Podatkowych;
 26. Krajowa Rada Izby Architektów;
 27. Krajowa Rada Radców Prawnych;
 28. Krajowa Rada Sądownictwa;
 29. Krajowa Reprezentacja Doktorantów;
 30. Naczelna Izba Aptekarska;
 31. Naczelna Izba Lekarska;
 32. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych;
 33. Naczelna Rada Adwokacka;
 34. Państwowa Agencja Atomistyki;
 35. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
 36. Polska Akademia Nauk;
 37. Polska Izba Inżynierów Budownictwa;
 38. Polska Izba Rzeczników Patentowych;
 39. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 40. Rada Dialogu Społecznego;
 41. Transportowy Dozór Techniczny;
 42. Urząd Dozoru Technicznego;
 43. Urząd Komunikacji Elektronicznej;
 44. Urząd Lotnictwa Cywilnego;
 45. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej;
 46. Urząd Transportu Kolejowego;
 47. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku;
 48. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy;
 49. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie;
 50. Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu;
 51. Urząd  Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu;
 52. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Krakowie;
 53. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Warszawie;
 54. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku;
 55. Urząd Morski w Słupsku;
 56. Urząd Morski w Szczecinie;
 57. Urząd Morski w Gdyni;
 58. Wyższy Urząd Górniczy;
 59. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej;
 60. Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich;
 61. Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 62. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych;
 63. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”;
 64. Rada Główna Instytutów Badawczych;
 65. Rzecznik Praw Absolwenta;
 66. Stowarzyszenie Klon/Jawor;
 67. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów;
 68. Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego.

Tagi: Kwalifikacje zawodowe

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?