Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2016-08-01
Data zakończenia: 2016-08-22
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Konieczność wydania nowego rozporządzenia jest związana ze zmianą upoważnienia ustawowego dokonaną w drodze ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ). 

Treść normatywna projektu rozporządzenia, w stosunku do obowiązującego obecnie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. poz. 1188, z późn. zm.), nie uległa istotnym modyfikacjom. W projekcie oprócz zmian związanych z koniecznością zastąpienia występujących w rozporządzeniu wyrazów „legalizacja” wyrazami „uwierzytelnianie”, dokonano korekt mających na celu odciążenie uczelni z nadmiernych \ obowiązków oraz oczyszczenie regulacji z treści zbędnych z punktu widzenia możliwości stosowania rozporządzenia.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów;
 2. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 3. Polska Komisja Akredytacyjna;
 4. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych;
 5. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
 6. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
 7. Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 8. Konferencja Episkopatu Polski;
 9. Polska Akademia Nauk;
 10. Rada Główna Instytutów Badawczych;
 11. Komitet Polityki Naukowej;
 12. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych;
 13. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
 14. Narodowe Centrum Nauki;
 15. Polska Akademia Umiejętności;
 16. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej;
 17. Rzecznik Praw Obywatelskich;
 18. Rzecznik Praw Absolwenta;
 19. Rada Młodych Naukowców;
 20. Krajowa Reprezentacja Doktorantów;
 21. „Obywatele Nauki”;
 22. Parlament Studentów RP;
 23. Zrzeszenie Studentów Polskich;
 24. Niezależne Zrzeszenie Studentów;
 25. Akademicki Związek Sportowy;
 26. Polska Rada Organizacji Młodzieżowych;
 27. Stowarzyszenie TOP 500 „Innovators”;
 28. Polska Rada Ekumeniczna;
 29. Alians Ewangeliczny w Rzeczypospolitej Polskiej;
 30. Rada Działalności Pożytku Publicznego;
 31. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”;
 32. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 33. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność 80”;
 34. 34) Wolne Związki Zawodowe „Sierpień 80”;
 35. Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych;
 36. Polska Izba Informatyki Medycznej;
 37. Ośrodek Przetwarzania Informacji;
 38. Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych;
 39. Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?