Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia poziomów 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2016-08-12
Data zakończenia: 2016-09-01
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 64). 

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów 6 – 8 drugiego stopnia typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Polska Komisja Akredytacyjna,
 2. Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych,
 3. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych,
 4. Rada Główna Instytutów Badawczych,
 5. Polska Akademia Umiejętności,
 6. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych,
 7. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 8. Narodowe Centrum Nauki,
 9. Rada Młodych Naukowców,
 10. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej,
 11. Niezależne Zrzeszenie Studentów,
 12. Zrzeszenie Studentów Polskich,
 13. Akademicki Związek Sportowy,
 14. „Obywatele Nauki”,
 15. Stowarzyszenie Top 500 Innovators,
 16. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 17. Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80”,
 18. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność 80”.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?