NOWY TEKST Projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2017-08-02
Data zakończenia: 2017-08-09
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Projekt ustawy zostanie opracowany na podstawie Białej Księgi Innowacji (BKI), która stanowiła prekonsultacje inicjatywy legislacyjnej. W BKI zostały zidentyfikowane rozwiązania, które będą wykorzystane do działań legislacyjnych, a także pozalegislacyjnych,  zarówno o charakterze średnio , jak i długoterminowym, ukierunkowanych na podnoszenie innowacyjności polskiej gospodarki. Celem jest stworzenie otoczenia prawnego, instytucjonalnego i organizacyjnego, sprzyjającego procesom innowacyjnym. Realizacja przewidzianych działań będzie się przyczyniać do osiągnięcia celów określonych w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (Plan Morawieckiego), Strategii na rzecz doskonałości naukowej, nowoczesnego szkolnictwa wyższego, partnerstwa z biznesem i społecznej odpowiedzialności nauki (Strategii Gowina) oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - w obszarze innowacyjności, w tym zwiększenia nakładów na badania i rozwój do poziomu 1,7% PKB w 2020 roku czy utworzenia 1500 startupów w okresie 7 lat.

Projekt ustawy zawiera szereg zmian, których wspólnym mianownikiem jest odziaływanie na otoczenie regulacyjne prowadzenia działalności innowacyjnej, wśród których najważniejsze to:

 1. zmiany podatkowe:
  • zwiększenie wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową (B+R) do 100% (i 150% dla centrów badawczo-rozwojowych - CBR),
  • doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R (o środki inne niż trwałe, o inne niż umowa o pracę formy zatrudnienia, oraz osobny katalog kosztów dla CBR),
  • umożliwienie korzystania z ulgi B+R przedsiębiorstwom działającym w specjalnych strefach ekonomicznych (SEE) w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie stanowią kosztów prowadzenia działalności na terenie SSE,
  • wydłużenie wyłączenia tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i spółek komandytowo-akcyjnych, zaangażowanych w działalność B+R (fundusze Venture Capital);
 2. inne niż podatkowe zmiany regulacji dot. CBR (rozszerzenie możliwości uzyskania statusu CBR);
 3. zmiany w zakresie samorządu rzeczników patentowych:
  •  zmiany ustrojowe samorządu zawodowego rzeczników patentowych (wyłączenie biernego i czynnego prawa wyborczego do organów samorządu wobec zawieszonych rzeczników patentowych, w tym na skutek zatrudnienia w administracji publicznej, zwiększenie jawności działania samorządu rzeczników patentowych);
 4. zmiany w obszarze szkolnictwa wyższego:
  • rozszerzenie możliwości działalności uczelni w formie spółek kapitałowych,
  • zapewnienie MNiSW  instrumentów do prowadzenia monitoringu losu doktorantów (analogicznie do obecnych rozwiązań w zakresie monitoringu losu absolwentów),
  • deregulacja procedury w zakresie ustalania Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej;
 5. zmiany ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (zakres i formy działalności);
 6. inne zmiany w zakresie regulacji określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – inkubatory.pl
 2. Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom”
 3. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
 4. Koalicja na rzecz Polskich Innowacji
 5. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych
 6. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”
 7. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
 8. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych
 9. Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług
 10. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 11. Narodowe Centrum Nauki
 12. Niezależne Zrzeszenie Studentów
 13. Polska Akademia Umiejętności
 14. Polska Izba Biur Rachunkowych
 15. Polska Izba Informatyki Medycznej
 16. Polska Izba Przemysłu Targowego
 17. Polska Komisja Akredytacyjna
 18. Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
 19. Polska Rada Organizacji Młodzieżowych
 20. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
 21. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
 22. Rada Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej
 23. Rada Główna Instytutów Badawczych
 24. Rada Młodych Naukowców
 25. Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych
 26. Stowarzyszenie Klon/Jawor
 27. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Zarząd Główny
 28. Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce
 29. Stowarzyszenie Polska Geotermalna Asocjacja
 30. Stowarzyszenie TOP 500 Innovators
 31. Stowarzyszenie Zbiorowego Zarzadzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych „KOPIPOL”
 32. Stworzenie Forum Społeczno-Narodowej Gospodarki Rynkowej
 33. Zrzeszenie Studentów Polskich
 34. Związek Banków Polskich
 35. CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
 36. Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
 37. Centrum im. Adama Smitha
 38. Fundacji Startup Poland
 39. Go Global Polish Pharma
 40. Instytut Autostrada Innowacji i Technologii
 41. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
 42. Instytut Sobieskiego
 43. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 44. Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii
 45. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
 46. Stowarzyszenie Rzeczników Patentowych
 47. WiseEuropa
 48. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Tagi: działalność innowacyjna, innowacyjność

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?