NOWY TEKST projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2016-06-20
Data zakończenia: 2016-06-24
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Realizowany dotychczas model rozwoju gospodarczego oparty był na niskich kosztach płacy (możliwych do utrzymania dzięki relatywnie dużej liczbie osób w wieku produkcyjnym pochodzących z dwóch powojennych wyżów demograficznych) oraz konkurencji cenowej w dostarczaniu standardowych, nieskomplikowanych produktów. Pozwoliło to na osiągnięcie realnego wzrostu PKB o 63% w latach 2000-2014 oraz na zwiększenie przeciętnych realnych wynagrodzeń o 41% w tym samym okresie. Dotychczasowy model rozwoju obarczony jest ryzykiem demograficznym (coraz mniejsza liczba osób wchodzących na rynek pracy w kolejnych latach) oraz utknięciem gospodarki w pułapkach średniego dochodu i przeciętnego produktu. Zapewnienie trwałego rozwoju gospodarczego i zwiększenie tempa wzrostu wynagrodzeń do poziomu zbliżonego do dynamiki PKB wymaga większego zaangażowania gospodarki w wytwarzanie innowacyjnych dóbr i usług, charakteryzujących się większym udziałem wartości dodanej w cenie końcowej.

Projekt ustawy przewiduje zwiększenie zachęt podatkowych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej oraz eliminację nadmiernych barier w realizacji działań B+R powinny przyczynić się do zwiększenia innowacyjności polskich firm oraz do osiągnięcia zakładanego poziomu wydatków na działalność badawczo-rozwojową sektora przedsiębiorstw. Należy zwrócić uwagę, że proponowane rozwiązania przyczyniają się również do realizacji celów „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, przyjętego uchwałą Nr 14/2016 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2016 r., w ramach filaru „rozwój innowacyjnych firm”.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

Rada Dialogu Społecznego, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Sekretarz Stanu w KPRM – Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, Rada Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, Krajowa Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Radców Prawnych, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Krajowa Rada Doradców Podatkowych, Naczelna Rada Adwokacka, Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, Związek Pracodawców Business Centre Club, Konfederacja „Lewiatan”, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Pracodawców Mediów Publicznych, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Związek Pracodawców Klastry Polskie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – inkubatory.pl, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, Biuro Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność 80”,Polska Komisja Akredytacyjna, Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rada Główna Instytutów Badawczych, Polska Akademia Umiejętności, Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Rada Młodych Naukowców, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Polska Akademia Nauk, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Komitet Polityki Naukowej, Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Zrzeszenie Studentów Polskich, Akademicki Związek Sportowy, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, Parlament Studentów RP, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych, Fundacja „Fundusz Pomocy Studentom”, Stowarzyszenie Klon/Jawor (przesyłamy mailowo na adres: bazy@portal.ngo.pl), Koalicja na rzecz Polskich Innowacji, Stowarzyszenie TOP 500 Innovators, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Polska Izba Informatyki Medycznej, Stowarzyszenie Zbiorowego Zarzadzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych „KOPIPOL”,Polska Izba Informatyki Medycznej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Zarząd Główny, Polska Izba Biur Rachunkowych, Związek Banków Polskich, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji.

Tagi: innowacyjność

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?