(NOWY TEKST) Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2017-05-30
Data zakończenia: 2017-06-06
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Z doświadczeń zdobytych w trakcie stosowania rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1443), zwanego dalej „rozporządzeniem zmienianym”, wynika, że:

 1. zbyt szeroki jest zakres informacji wymaganych od jednostek naukowych:
 2. z uwagi na przepisy ograniczające spadek (w porównaniu do roku poprzedniego) wysokości przyznawanej jednostce naukowej dotacji na utrzymanie potencjału badawczego, zwanej dalej „dotacją bazową”, ograniczony jest również wpływ obniżenia jednostce naukowej kategorii naukowej w wyniku przeprowadzenia kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej na wysokość dotacji bazowej dla tej jednostki – w takim przypadku poziom dotacji bazowej w kolejnych latach kształtuje się na poziomie sprzed zmiany kategorii naukowej lub niewiele niższym;
 3. przepis, zgodnie z którym minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej „ministrem”, w ramach środków finansowych w budżecie państwa w części 28 – Nauka, może w trakcie roku budżetowego zwiększyć kwotę przeznaczoną na dotacje bazowe dla określonego rodzaju jednostek naukowych i podzielić ją między jednostki naukowe posiadające określoną kategorię naukową, rodzi aktualnie przechodzące skutki finansowe z powodu konieczności uwzględniania również kwoty zwiększenia z poprzedniego roku przy ustalaniu w roku następnym wysokości dotacji bazowej dla danej jednostki naukowej (z uwagi na przepisy ograniczające spadek i wzrost wysokości tej dotacji);
 4. istnieje potrzeba wprowadzenia w akcie wykonawczym zmian porządkujących, udoskonalających niektóre przepisy, a także koniecznych do prawidłowego wdrożenia przepisów unijnych, polegających na dostosowaniu terminologii w zakresie podpisu elektronicznego.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Rady Głównej Instytutów Badawczych;
 2. Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych;
 3. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
 4. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 5. Narodowego Centrum Nauki;
 6. Polskiej Akademii Umiejętności;
 7. Rady Młodych Naukowców;
 8. Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;
 9. Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 10. Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 11. Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność 80”;
 12. Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”.

Tagi: Jednostki naukowe, Dotacje

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?