Minister nauki o działaniach resortu wspierających polską humanistykę

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2013-12-05
Data zakończenia: 2014-03-27

Prof. Lena Kolarska-Bobińska wysłała list do uczestników Okrągłego Stołu Humanistyki, który został zorganizowany z inicjatywy ministerstwa nauki.

– Cieszę się, że po obradach Okrągłego Stołu Humanistyki kontynuowana jest dyskusja o stanie polskiej nauki i systemu szkolnictwa wyższego, a nauka pozostaje w centrum żywej społecznej debaty – pisze w swoim liście prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Minister nauki przypomina uczestnikom Okrągłego Stołu o rozwiązaniach wchodzących w skład „Pakietu dla humanistyki”, których realizacja jest już w toku. Mowa tu m.in. o zmianie zasad odpłatności za drugi kierunek studiów czy umożliwieniu studentom wybierania przedmiotów z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich.

W swoim liście minister nauki proponuje powołanie trzech zespołów roboczych:

  • zespołu ds. zwiększania aktywności i udziału polskich naukowców i przedsiębiorców w programie Horyzont 2020,
  • zespołu ds. wypracowania mechanizmów wzmacniających interdyscyplinarność badań naukowych i studiów,
  • zespołu ds. wprowadzenia zajęć ogólnouniwersyteckich na wszystkich kierunkach studiów.

W każdym z tych zespołów znalazłoby się kilku przedstawicieli środowiska naukowego. Zajęliby się wypracowaniem skutecznych rozwiązań najważniejszych problemów wskazanych w czasie obrad Okrągłego Stołu Humanistyki. – O efektach prac poszczególnych zespołów będę informowała na bieżąco poprzez stronę internetową i Biuletyn Ministerstwa – wyjaśnia prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Pełna treść listu prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej do uczestników Okrągłego Stołu Humanistyki.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?