Minister nauki apeluje o podpisanie „Paktu dla Horyzontu 2020”

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2013-06-27
Data zakończenia: 2014-06-30

By zachęcić rektorów uczelni, dyrektorów instytutów badawczych oraz instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk do walki o prawie 80 mld euro, minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska proponuje wspólne działania. 

Przystąpienie do Paktu to zobowiązanie do wspierania i aktywizacji zespołów badawczych w pozyskiwaniu pieniędzy z Brukseli.

„Zwiększanie udziału polskich naukowców i przedsiębiorców w kolejnym programie ramowym finansowania badań naukowych w Unii Europejskiej jest jednym z kluczowych celów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Otwiera to bowiem nowe szanse dla polskiej nauki, dla Polski” – napisała w liście do rektorów uczelni i dyrektorów instytutów pozauczelnianych prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Minister nauki zwróciła się w nim również z prośbą do szkół wyższych, instytutów oraz poszczególnych wydziałów o sygnowanie „Paktu dla Horyzontu 2020”, który pod koniec maja został zaprezentowany przedstawicielom środowiska naukowego i akademickiego. Na zorganizowanej wtedy w Warszawie z inicjatywy minister konferencji „Horyzont 2020: wyzwania i szanse dla polskiej nauki” ponad 300 osób rozmawiało o zaangażowaniu i sukcesach Polski w europejskich programach naukowych.

„Wypracowaliśmy <<Pakt dla Horyzontu 2020>>, w którym uwzględnione zostały zobowiązania Ministerstwa do stworzenia efektywnego systemu wspierania instytucji naukowych i naukowców, podejmujących wysiłek konkurowania o międzynarodowe granty badawcze. Dokument zawiera również propozycje działań na poziomie uczelni i instytutów, które będą stymulować aktywniejsze uczestnictwo polskich badaczy i przedsiębiorców w kolejnym programie ramowym” – pisze w liście do uczelni minister nauki.

Prof. Lena Kolarska-Bobińska podkreśla, że tylko wspólnie z uczelniami oraz instytutami badawczymi i naukowymi możemy stworzyć skuteczny system zachęt i wsparcia na poziomie administracyjnym, organizacyjnym i merytorycznym. Zmiany, o które zaapelowała minister nauki w swoim liście, dotyczą m.in. motywacji i wsparcia organizacyjnego uczonych, w tym utworzenia jednostek, działów wspomagających naukowców w pisaniu i składaniu grantów. Chodzi też o wdrożenie systemu ocen i wynagradzania pracowników za uczestnictwo, recenzowanie i sukcesy w Horyzoncie 2020 oraz o zapewnienie możliwości elastycznego kształtowania obciążeń dydaktycznych dla pracowników realizujących granty z Horyzontu 2020.

Ze swej strony MNiSW zaplanowało z kolei szereg działań, które mają  niwelować bariery organizacyjne utrudniające pozyskiwanie pieniędzy z budżetu Horyzontu 2020. Trwają prace nad usprawnieniem działalności Krajowego Punktu Kontaktowego oraz 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych. Zmieniony został model pracy zatrudnionych w nich ekspertów – oprócz działań informacyjnych w większym stopniu mają oni teraz koncentrować się na wspieraniu (mentoringu i coachingu) projektodawców. Największa zmiana polegać ma jednak na obowiązkowej ewaluacji projektu przez doświadczonych ekspertów jeszcze przed jego złożeniem w konkursie europejskim. Pozwoli to usunąć błędy i poprawić jakość składanych propozycji. 

Powstaje też portal informujący o trybie i zasadach konkursów w Horyzoncie 2020 – będzie można znaleźć na nim informacje o dobrych praktykach uczelni i instytutów badawczych, nakierowanych na wspieranie udziału Polski w programie. Jesienią odbędzie się z kolei 10 konferencji regionalnych w głównych miastach akademickich w Polsce, kierowanych szeroko do środowiska naukowego – podczas nich omawiane będą możliwości, jakie stwarza Horyzont 2020, oraz dostępne na poziomie krajowym fundusze strukturalne na badania, rozwój i innowacje (B+R+I).

W działania na rzecz większego pozyskania funduszy z Horyzontu 2020 zaangażowane zostały także agencje rządowe. Narodowe Centrum Nauki (NCN), wykorzystując trzyletnie doświadczenie w finansowaniu badań podstawowych, ma zidentyfikować najsilniejsze zespoły naukowe i projekty badawcze w Polsce. One bowiem mają szczególnie duże szanse na finansowanie europejskie. Zespoły te będą mogły liczyć na indywidualne wsparcie w przygotowaniu wniosków do Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) i w konkursach Horyzontu 2020.  Narodowe Centrum Nauki  przeprowadzać  będzie też warsztaty z ekspertami ERC i Komisji Europejskiej. Zarówno NCN, jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) są zaangażowane w liczne inicjatywy europejskie, będą więc pomostem do budowy konsorcjów dla Horyzontu 2020.

Lista sygnatariuszy „Paktu dla Horyzontu 2020” będzie na bieżąco aktualizowana i prezentowana na stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

List prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej do rektorów uczelni, dyrektorów instytutów badawczych oraz Polskiej Akademii Nauk.

Gotowość do przyjęcia postanowień „Paktu dla Horyzontu 2020” wyraziły dotychczas:

 1. Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra J. Nofera, Łódź
 2. Narodowe Centrum Badan Jądrowych w Świerku
 3. Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Warszawa
 4. Centrum Badan Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk, Łódź
 5. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 6. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 7. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie
 8. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 9. Wrocławskie Centrum Badań EIT+
 10. Laboratorium Badań Termoelektrycznych, Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Staszica w Krakowie
 11. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, Zabrze
 12. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
 13. Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 14. Rada Główna Instytutów Badawczych
 15. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 16. Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
 17. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
 18. Politechnika Białostocka
 19. Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej
 20. Zakład Geoinformacji Instytutu Geoekologii i Geoinformacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 21. Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 22. Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 23. Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska
 24. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 25. Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 26. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, Lublin
 27. Wydział Prawa i Administracji, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
 28. Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN we Wrocławiu
 29. Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 30. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 31. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 32. Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Warszawa
 33. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 34. Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej
 35. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
 36. Instytut Fizjologii Roślin PAN w Krakowie
 37. Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX”, Łódź
 38. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa
 39. Akademia Morska w Gdyni
 40. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie
 41. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 42. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 43. Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań
 44. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
 45. Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa
 46. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 47. Instytut Geofizyki PAN, Warszawa
 48. Instytut Spawalnictwa, Gliwice
 49. Uniwersytet Warszawski
 50. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków
 51. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 52. Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa
 53. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce
 54. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa
 55. Politechnika Opolska
 56. Uniwersytet Gdański
 57. Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku
 58. Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
 59. Instytut Optyki Stosowanej im. prof. Maksymiliana Pluty, Warszawa
 60. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
 61. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Warszawa
 62. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa
 63. Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec
 64. Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa
 65. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa
 66. Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Warszawa
 67. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 68. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, Warszawa
 69. Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 70. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
 71. Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz
 72. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 73. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 74. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 75. Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 76. Politechnika Warszawska
 77. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa
 78. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
 79. Politechnika Częstochowska
 80. Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy, Żary
 81. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 82. Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach
 83. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa
 84. Społeczna Akademia Nauk, Łódź
 85. Uniwersytet Śląski
 86. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 87. Instytut Chemii Organicznej PAN
 88. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Warszawa
 89. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 90. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 91. Instytut Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku
 92. Politechnika Koszalińska
 93. Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej
 94. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary - Raszyn
 95. Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 96. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa
 97. Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
 98. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, Lublin
 99. Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
 100. Uniwersytet Zielonogórski
 101. Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, Gdynia
 102. Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze
 103. Instytut Technologii Drewna, Poznań
 104. Instytut Rozwoju Miast, Kraków
 105. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, Gdańsk
 106. Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
 107. Uniwersytet Łódzki
 108. Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski
 109. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa
 110. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 111. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 112. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 113. Wydział Zarządzania Informacją Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, Warszawa
 114. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa
 115. Katedra Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 116. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 117. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Kraków
 118. Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 119. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 120. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
 121. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Poznań
 122. Instytut Farmaceutyczny, Warszawa
 123. Politechnika Świętokrzyska
 124. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
 125. Politechnika Wrocławska
 126. Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
 127. Instytut Sportu, Warszawa
 128. Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie
 129. Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
 130. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
 131. Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej
 132. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 133. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
 134. Muzeum i Instytut Zoologii, Polska Akademia Nauk, Warszawa
 135. Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań
 136. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 137. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice
 138. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
 139. Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych przy Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 140. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, Kraków
 141. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 142. Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 143. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa
 144. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 145. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 146. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa
 147. Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego
 148. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa
 149. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego
 150. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, Warszawa
 151. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 152. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 153. Politechnika Łódzka
 154. Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku
 155. Wojskowy Instytut Medyczny
 156. Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 157. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Warszawa
 158. Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Gliwice
 159. Instytut Reumatologii, Warszawa
 160. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
 161. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie
 162. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 163. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 164. Instytut Włókiennictwa, Łódź
 165. Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 166. Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna, Radom
 167. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, Łomża
 168. Uniwersytet Szczeciński
 169. Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie
 170. Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice
 171. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 172. Akademia Morska w Szczecinie
 173. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa
 174. Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa
 175. Wydział Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 176. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 177. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
 178. Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 179. Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 180. Uniwersytet w Białymstoku
 181. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Warszawa
 182. Politechnika Krakowska
 183. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
 184. Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 185. Uniwersytet Opolski
 186. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań
 187. Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
 188. Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Kraków
 189. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
 190. Instytut Elektrotechniki, Warszawa
 191. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
 192. Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
 193. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
 194. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa
 195. Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
 196. Politechnika Śląska
 197. Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Józefów
 198. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 199. Fundacja Instytut Badań Podstawowych i Interdyscyplinarnych, Warszawa
 200. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa
 201. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
 202. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków
 203. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, Zabrze
 204. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa
 205. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń
 206. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 207. Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności, Łódź
 208. Uniwersytet Artystyczny, Poznań
 209. Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Poznań
 210. Uniwersytet Wrocławski
 211. Akademia Ignatianum, Kraków
 212. Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa
 213. Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej
 214. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 215. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", Kędzierzyn-Koźle
 216. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Lublin
 217. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego, Wrocław
 218. Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy
 219. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa
 220. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice
 221. Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom
 222. Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, Olsztyn
 223. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, TV i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
 224. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
 225. Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa
 226. Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
 227. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 228. Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 229. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauki, Kraków
 230. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 231. Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
 232. Instytut Energetyki, Warszawa
 233. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 234. Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń
 235. Politechnika Poznańska
 236. Uniwersytet Rzeszowski
 237. Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku
 238. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 239. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
 240. Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 241. Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska
 242. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
 243. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 244. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 245. Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi
 246. Instytut Metarozwoju
 247. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
 248. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 249. Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Sopot
 250. Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 251. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
 252. Politechnika Lubelska
 253. Wyższa Szkoła Agrobiznesu, Łomża
 254. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 255. Niezależna Grupa Popularyzatorów Nauki EKSPERYMENTATORZY
 256. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 257. Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
 258. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 259. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 260. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 261. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 262. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 263. Narodowy Instytut Leków w Warszawie
 264. Gdański Uniwersytet Medyczny
 265. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Kraków
 266. Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa
 267. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań
 268. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
 269. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 270. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 271. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 272. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 273. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 274. Instytut Odlewnictwa w Krakowie
 275. Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa
 276. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa
 277. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 278. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa
 279. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
 280. Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
 281. Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa
 282. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP) w Falentach
 283. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 284. Politechnika Gdańska
 285. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 286. Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
 287. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa
 288. Komitet Polityki Naukowej
 289. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 290. Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 291. Ośrodek Badań Naukowych, Olsztyn
 292. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 293. Instytut Zachodni Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu
 294. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
 295. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), Warszawa
 296. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 297. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy, Józefów
 298. Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, Katowice
 299. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
 300. Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży
 301. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek
 302. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
 303. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
 304. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
 305. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
 306. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 307. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 308. Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
 309. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 310. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 311. Powiślańska Szkoła Wyższa, Kwidzyn
 312. Instytut Lotnictwa, Warszawa
 313. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
 314. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
 315. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 316. Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
 317. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
 318. Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
 319. Papieski Wydział Teologiczny, Warszawa
 320. Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa
 321. Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Kraków
 322. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 323. Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Poznań
 324. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Warszawa
 325. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 326. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej
 327. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Warszawa
 328. Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Warszawa
 329. Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 330. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łódź
 331. Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Kórnik
 332. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu
 333. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Zabrze
 334. Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
 335. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach
 336. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 337. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 338. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie
 339. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 340. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
 341. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 342. Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 343. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
 344. Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
 345. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 346. Akademia Pomorska w Słupsku
 347. Instytut Nauki i Techniki Stipendium
 348. Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Poznań
 349. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa
 350. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Olsztyn
 351. Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?