Konsultacje projektu rozporządzenia kluczowego dla programu Studia dla Wybitnych

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2015-08-19
Data zakończenia: 2015-08-31

Do 31 sierpnia trwają konsultacje projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Studiów dla Wybitnych, w którym ustalone zostaną warunki pomocy finansowej studentom przyjętym na studia magisterskie w zagranicznych uczelniach pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w tych uczelniach

Projekt dotyczy:

 1. sposobu i trybu kwalifikowania uczestników programu;
 2. szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach programu oraz zakresu tej pomocy;
 3. istotnych elementów umowy zawieranej między ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego a uczestnikiem programu;
 4. przypadków, w których uczestnik programu, mimo niezrealizowania działań wyłączających obowiązek zwrotu pomocy finansowej udzielonej w ramach programu, nie będzie zobowiązany do jej zwrotu;
 5. sposobu dokumentowania i potwierdzania okoliczności zwalniających uczestnika programu z obowiązku zwrotu pomocy finansowej otrzymanej w ramach programu;
 6. sposobu ustalania listy zagranicznych uczelni, do których zakwalifikowanie uprawnia do uczestnictwa w programie.

Ideą programu jest to, by stypendyści programu mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w Polsce i tym samym przyczynić się do rozwoju krajowej nauki, a także zwiększenia innowacyjności w polskiej gospodarce. Stu studentów rocznie dzięki wsparciu państwa będzie mogło rozpocząć studia na najlepszych uczelniach na świecie. Pozwala na to  przyjęta przez parlament wiosną 2015 r. ustawa  została opublikowana w Dziennku Ustaw poz 860/2015

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów został przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania do:

 1. Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;
 2. Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 3. Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
 4. Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
 5. Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 6. Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych;
 7. Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;
 8. Polskiej Akademii Nauk;
 9. Rady Głównej Instytutów Badawczych;
 10. Polskiej Akademii Umiejętności;
 11. Komitetu Polityki Naukowej;
 12. Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych;
 13. Rady Młodych Naukowców;
 14. Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
 15. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
 16. Niezależnego Zrzeszenia Studentów;
 17. Zrzeszenia Studentów Polskich;
 18. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
 19. Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 20. Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej;
 21. Rzecznika Praw Absolwenta;
 22. Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
 23. Stowarzyszenia TOP 500 Innovators;
 24. Harvard Club of Poland;
 25. Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Polsce;
 26. Narodowego Centrum Nauki;
 27. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 28. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej;
 29. Business Centre Club;
 30. Związku Rzemiosła Polskiego;
 31. Konfederacji Lewiatan;
 32. Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”;
 33. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
 34. Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego;
 35. Forum Związków Zawodowych;
 36. Wolnych Związków Zawodowych „Sierpień 80”;
 37. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Projekt rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków realizacji Rządowego programu udzielania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z kształceniem w zagranicznych uczelniach „Studia dla wybitnych"

Pliki do pobrania

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?