Zmiana zasad finansowania programu „Mobilność Plus”

środa, 28 grudnia 2016

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1311 i 1933) ogłasza się, co następuje:

Z dniem 27 grudnia 2016 r. wprowadza się następującą zmianę zasad finansowania programu pod nazwą „Mobilność Plus”[1]):

Uczestnikiem programu może być również młody naukowiec zatrudniony w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania, będący pracownikiem badawczo-technicznym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
(Dz. U. z 2016 r. poz. 572 i 1311).

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

UZASADNIENIE

Program „Mobilność Plus” został ustanowiony Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” z dnia 30 kwietnia 2012 r. (M.P. poz. 254). Celem programu jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych, pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.

Dotychczas aplikacje mogły dotyczyć młodych naukowców zatrudnionych w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania, będących:

a)      pracownikami naukowymi lub naukowo dydaktycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,

b)      pracownikami naukowymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk,

c)      pracownikami naukowymi lub badawczo-technicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

Projektowana zmiana rozszerza katalog młodych naukowców objętych programem, w zakresie o którym mowa w lit b., co oznacza, że programem zostaną objęci, poza pracownikami naukowymi Polskiej Akademii Nauk, także jej pracownicy badawczo-techniczni. Zmiana zrównuje w tym zakresie możliwości udziału w programie pracowników instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych. Jest ona ponadto zgodna z postulatem Rady Młodych Naukowców, przedstawionym w uchwale nr 28/2013
z dnia 14 maja 2015 r.


[1]) Program pod nazwą „Mobilność Plus” został ustanowiony z dniem 27 kwietnia 2012 r. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Mobilność Plus” został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” z dnia 30 kwietnia 2012 r. (M.P. poz. 254).

Tagi: Mobilność Plus

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików