Zatwierdzenie list wniosków rekomendowanych do finansowania i rozszerzenie katalogu akredytacji

czwartek, 28 września 2017

25 września 2017 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził do finansowania, rekomendowane przez Zespół do oceny wniosków uczelni w ramach projektu pozakonkursowego  „Akredytacje zagraniczne”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 53 wnioski złożone przez uczelnie lub ich podstawowe jednostki organizacyjne. Lista wniosków zatwierdzonych do finansowania znajduje się w załączniku. Szacowane maksymalne koszty uzyskania akredytacji na podstawie zatwierdzonych 53 wniosków wynoszą łącznie ok. 7 mln zł. Proponowane przez uczelnie kwoty dofinansowania stanowią wartość maksymalną i zostaną ostatecznie zweryfikowane pod kątem kwalifikowalności kosztów w trakcie procedury zawierania umów. Przed podpisaniem stosownych umów, działając na podstawie przepisu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii senatu uczelni zleca uczelni wykonanie określonego zadania w dziedzinie nauczania lub kształcenia kadr naukowych, zapewniając odpowiednie środki na jego realizację, tj. realizację wybranego wniosku. Mając powyższe na uwadze prosimy zainteresowanych o uzyskanie opinii senatu uczelni Opinie te będą stanowiły załącznik do umowy o dofinansowanie wniosku o dofinansowanie procesu uzyskania akredytacji.

Jednocześnie przypominamy, że w ramach projektu „Akredytacje zagraniczne” prowadzony jest ciągły nabór wniosków uczelni /podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni publicznych i niepublicznych o dofinansowanie kosztów procedur uzyskiwania kwalifikowalnych zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości, których wykaz znajduje się w „Katalogu kwalifikowalnych zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości”.  Katalog, na wniosek  zainteresowanych uczelni,  został we wrześniu 2017 r. rozszerzony o następujące akredytacje:

  • Medical Board of California Accreditation - obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej;
  • Sri Lanka Medical Council Accreditation - obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej;
  • AABI - Aviation Accreditation Board International - obszar nauk technicznych.

Ponadto, na wniosek Fundacji Ashoka. Innowatorzy dla dobra publicznego, akredytacja „Changemaker Campus Certificate” została zastąpiona akredytacją „Journey to Changemaker Certificate”.

Zachęcamy do składania kolejnych wniosków w formie elektronicznej przy pomocy narzędzia informatycznego dostępnego na stronie https://akredytacje.nauka.gov.pl.

Tagi: Akredytacje zagraniczne, umiędzynarodowienie, nabór wniosków

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików