Zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do składania ofert na konkurs w ramach Przedsięwzięcia pod nazwą „Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców”

środa, 18 czerwca 2014

Celem projektu systemowego pt. „Wsparcie zarządzania procesem rekrutacji studentów z zagranicy w polskich uczelniach” jest wypracowanie „dobrych praktyk” w zakresie skutecznych metod zwiększania liczby studentów zagranicznych na polskich uczelniach, poprawa pozycji konkurencyjnej szkół wyższych na arenie międzynarodowej oraz rozwój kompetencji ich kadry zarządzającej w zakresie nowoczesnych metod promocji wśród zagranicznych kandydatów na studia.

I. Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu są projekty mające na celu popularyzację studiów na pełnym cyklu kształcenia w polskich uczelniach wśród cudzoziemców. Szkoły wyższe w ramach projektu opracowują i realizują program działań promujących, które zwiększą liczbę studentów zagranicznych na uczelni i stanowią jeden z elementów strategii internacjonalizacji uczelni.
 2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie zarządzania procesem rekrutacji studentów z zagranicy w polskich uczelniach”.
  2.1.    Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach IV Priorytetu Działanie 4. 1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  2.2.    Finansowanie nastąpi w oparciu o art. 40 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 z późn. zmianami).
 3. Każdy projekt zgłaszany do konkursu powinien zawierać:
  3.1.    krótki opis doświadczeń w zakresie procesu umiędzynarodowienia uczelni,
  3.2.    spójny opis proponowanych działań wraz z kosztorysem i uzasadnieniem celowości ich podjęcia,
  3.3.    uzasadnienie związku proponowanych działań ze strategią internacjonalizacji (umiędzynarodowienia) uczelni lub przyjętym przez senat innym dokumentem, opisującym zamierzenia uczelni w zakresie umiędzynarodowienia,
  3.4.    wskaźniki efektywności proponowanych działań,
  3.5.    kosztorys proponowanych działań wraz z harmonogramem płatności,
  3.6.    harmonogram realizacji projektu,
  3.7.    zobowiązanie do promocji zrealizowanego projektu wśród wszystkich uczelni, które wezmą udział w warsztatach realizowanych przez beneficjenta systemowego reprezentowanego przez Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW w IV kwartale 2015 r.

II. Warunki udziału w konkursie

 1. Udział w konkursie może wziąć publiczna lub niepubliczna szkoła wyższa, która posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie umiędzynarodowienia uczelni, poparte:
  1.1.    wzrostem wartości wskaźnika - udziału studentów obcokrajowców na pełnym cyklu kształcenia w ogólnej liczbie studentów w okresie co najmniej ostatnich dwóch lat przed datą ogłoszenia konkursu,
  1.2.     ofertą studiów prowadzonych w językach obcych,
  1.3.    wyróżniającą lub pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunkach na danym poziomie i profilu kształcenia prowadzonych  w językach obcych,
  1.4.    doświadczeniem w prowadzeniu studiów na niepełnych cyklach kształcenia i staży/ wizyt kadry akademickiej w ramach programów międzynarodowych np. Erasmus.
 2. W ramach konkursu wyłonionych zostanie co najmniej 10 najlepszych projektów. Koszt dofinansowania jednego projektu nie może przekroczyć 100 000 zł. Wysokość wsparcia finansowego uzależniona będzie od zadeklarowanego przez uczelnię, wzrostu liczby studentów zagranicznych, w stosunku do roku bazowego 2013.
 3. Kwota przeznaczona na realizację konkursu wynosi nie więcej niż 1 mln zł.
 4. W ramach projektu nie mogą być finansowane koszty osobowe związane z obsługą projektu oraz koszty wyjazdów zagranicznych pracowników uczelni.
 5. Termin realizacji projektu: do 30 października 2015 r.
 6. W celu uniknięcia podwójnego finansowania, do konkursu nie mogą być zgłaszane projekty obejmujące zadania finansowane wcześniej lub obecnie ze środków finansowych ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego (dalej: Minister) lub ministrów właściwych wskazanych w art. 33 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ze środków europejskich.
 7. Wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu w ramach konkursu powinien zawierać następujące informacje:
  7.1.    Dane wnioskodawcy, imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy oraz dane osoby do kontaktów, numer telefonu, e-mail.
  7.2.    Informacje na temat projektu:
    a)    tytuł projektu (maksimum 250 znaków bez spacji);
    b)    wykaz promowanych kierunków kształcenia, poziomów i profili kształcenia;
    c)    planowany okres realizacji projektu (w miesiącach);
    d)    planowany termin zakończenia projektu;
    e)    planowane nakłady ogółem na realizację projektu (w zł);
    f)    streszczenie projektu (w streszczeniu powinny być zawarte wszystkie informacje z punktu 7.2.; łączna liczba znaków nie powinna przekroczyć 7 500  bez spacji; streszczenie może być upowszechnione przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zakwalifikowaniu projektu do finansowania);
    g)    cele jakie zamierza się osiągnąć w wyniku realizacji projektu;
    h)    opis planowanych działań;
    i)    oczekiwane efekty realizacji projektu (w tym planowana dynamika wzrostu liczby studentów obcokrajowców na pełnym cyklu kształcenia w stosunku do roku bazowego 2013).
  7.3.    Do wniosku należy dołączyć:
    a)    harmonogram planowanych działań;
    b)    kosztorys wraz z harmonogramem płatności;
    c)    informacje o działaniach z zakresu internacjonalizacji (umiędzynarodowienia) podejmowanych w ostatnich trzech latach przed złożeniem wniosku przez uczelnię (maksimum 6 000 znaków bez spacji).
  7.4.    Wniosek, podpisany przez osoby reprezentujące wnioskodawcę należy złożyć za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2014 r. Przy składaniu wniosku za pomocą ePUAP niezbędne jest uwierzytelnienie tożsamości składającego wniosek za pomocą tzw. zaufanego profilu albo bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego. Dane powinny być wprowadzone zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie internetowej MNiSW.
 8. Wnioski, które wpłynęły po terminie określonym w pkt. 7.4. nie będą rozpatrywane.
 9. Do oceny kierowane są wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, do wnioskodawcy wysyła się informację o uchybieniach formalnych oraz o możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji.

III. Tryb przeprowadzenia konkursu

 1. Wnioski o przyznanie środków finansowych w ramach konkursu, spełniające wymagania formalne, kierowane są do oceny merytorycznej.
 2. Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę następujące kryteria:
  2.1.    innowacyjność - wdrożenie niestandardowego, pomysłowego, nowego lub znacznie ulepszonego produktu/ rozwiązania służącego wsparciu procesu pozyskiwania studentów z zagranicy;
  2.2.    oryginalność - wyjątkowość i niepowtarzalność propozycji;
  2.3.    spójność – adekwatność zaproponowanych rozwiązań do założonych celów w danym modelu;
  2.4.    kosztochłonność – koszt dotarcia do założonej grupy docelowej oraz ich zasadność w stosunku do założonej dynamiki wzrostu liczby studentów obcokrajowców na pełnym cyklu kształcenia w stosunku do roku bazowego 2013.
  2.5.    Za każde kryterium projekt może uzyskać maksymalnie 25 pkt.
  2.6.     Projekt może uzyskać łącznie 100 pkt.
 3. Wnioski są oceniane wg kryteriów określonych w pkt. 2 przez Komisję konkursową powołaną przez Ministra.
 4. W terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od przekazania przez uczelnie poprawnych formalnie wniosków, Komisja konkursowa ustala listę rankingową wniosków i wraz z określeniem wysokości proponowanego dofinansowania przedstawia do zatwierdzenia Ministrowi.
 5. W oparciu o listę rankingową, o której mowa w pkt. 4, Minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację projektu. Decyzja jest wydawana w formie elektronicznej, doręczana przez ePUAP i opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

IV. Zasady finansowania i rozliczania środków finansowych przyznanych na realizację projektów

 1. Środki finansowe na realizację projektów w ramach Przedsięwzięcia będą przekazywane ze środków finansowych na realizację projektu systemowego „Wsparcie zarządzania procesem rekrutacji studentów z zagranicy w polskich uczelniach”. Dofinansowanie jest przyznawane na wydatki kwalifikowalne zgodnie z aktualnym dokumentem „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
 2. Wysokość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 100%.
 3. Przyznane środki finansowe przekazywane są uczelniom na podstawie umowy określającej warunki finansowania, realizacji i rozliczenia projektu.
 4. Minister przekaże uczelniom wzór umowy, o której mowa w pkt. 3.
 5. Uczelnia jest zobowiązana, w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu, złożyć w urzędzie obsługującym Ministra 4 egzemplarze umowy o realizację projektu, podpisane przez uprawnione osoby. Niedotrzymanie tego terminu uznaje się za rezygnację z zawarcia umowy i przyznanych środków finansowych.
 6. Rozliczenie środków finansowych przekazanych uczelni na zadania realizowane w ramach projektu będzie dokonywane na podstawie sprawozdania finansowego składanego w terminach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 3.
 7. Uczelnia, której przekazano środki na realizację projektu, zobowiązana jest do składania sprawozdań merytorycznych (do 30 dnia miesiąca następującego po upływie danego półrocza kalendarzowego) z realizacji projektu oraz do złożenia raportu końcowego z wykonania projektu, składającego się z części merytorycznej i finansowej, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu zakończenia realizacji projektu określonego w umowie.
 8. Ocena formalna i merytoryczna sprawozdań wskazanych w pkt. 6 i 7 oraz raportu końcowego jest dokonywana przez właściwe komórki urzędu obsługującego Ministra.
 9. Na podstawie oceny merytorycznej raportu końcowego, o której mowa w pkt. 8 Minister dokonuje ostatecznego rozliczenia umowy.
 10. Minister może dokonywać kontroli przebiegu realizacji zadań oraz prawidłowości wydatkowania środków finansowych na zadania realizowane w ramach projektu.
 11. Minister zastrzega sobie prawo dokonywania ewaluacji przebiegu realizacji oraz wyników projektów w trakcie ich trwania oraz w ciągu 5 lat od ich zakończenia.

V. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie wniosku w konkursie oznacza przyjęcie określonych powyżej zasad udziału w konkursie oraz trybu przeprowadzenia konkursu.
 2. Bliższe informacje o konkursie można uzyskać pod adresem:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Departament Innowacji i Rozwoju
  ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa
  lub
  pod adresem poczty elektronicznej:
  magda.pogonowska@nauka.gov.pl.
  lub telefonicznie: tel.  22 529 22 35

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (lista będzie uzupełniana):

 1. Czy przedmiotem konkursu może być promocja  specjalnego kursu, przygotowującego dopiero do podjęcia studiów wyższych?  Jaka jest interpretacja zapisu:  „pełny cykl kształcenia”? Czy muszą to być studia zakończone tytułem lic/mgr czy nie koniecznie?
  Promocja dotyczy działań podejmowanych w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych na polskich uczelniach, której efektywność może zostać wykazana przy pomocy m.in. wzrostu wartości wskaźnika  liczby studentów zagranicznych  na pełnym cyklu studiów w ogólnej liczbie studentów na pełnym cyklu studiów. Przez pełny cykl studiów należy rozumieć studia zakończone stopniem licencjata/inżyniera lub magistra/magistra inżyniera.
 2. Czy w przypadku odpowiedzi pozytywnej, uczelnia może wpisać w budżet projektu działania dotyczące promocji specjalnego programu wśród uczestników rozpoczynających naukę 1 października br. (zakładając, że decyzja o ewentualnym finansowaniu może przyjść pod koniec sierpnia, a więc na zamknięcie rekrutacji na edycję 2014/15)?
  Jeśli kurs nie spełnia warunku pełnego cyklu kształcenia to koszty działań dotyczących jego promocji będą działaniami niekwalifikowalnymi, chyba że działania te wpływają na liczbę studentów zagranicznych podejmujących studia na pełnych cyklach kształcenia.
 3. Czy ofertę można przedstawić w partnerstwie z inną Uczelnią?
  Oferty działań promocyjnych nie mogą być składane przez konsorcja.
 4. Co zapis, mówiący o tym, że „wysokość wsparcia finansowego uzależniona będzie od zadeklarowanego wzrostu liczby studentów zagranicznych”?  oznacza, że jeśli przyrośnie nam mniej niż założymy, to będzie trzeba zwracać środki?
  Przedmiotem konkursu są działania, które są przykładem dobrych praktyk w zakresie skutecznego zachęcania studentów zagranicznych do studiów w Polsce. Skuteczność jest mierzona właśnie wzrostem udziału liczby studentów zagranicznych w ogólnej liczbie studentów na pełnym cyklu kształcenia w stosunku do roku bazowego. Jeśli zadeklarowany wskaźnik nie zostanie osiągnięty to koszty działań będą niekwalifikowalne.
 5. Czy koszt wynajęcia powierzchni i udziału w zagranicznych targach/wpisowe konferencji należy traktować jako koszt wyjazdu zagranicznego, czy koszt ten tworzą tylko bilet na przejazd/przelot, nocleg i wyżywienia?
  Kosztami kwalifikowalnymi są wszystkie koszty, które mają wpływ na wzrost udziału liczby studentów zagranicznych w ogólnej liczbie studentów na pełnym cyklu kształcenia w stosunku do roku bazowego. Jednak koszty tych działań nie mogą zmniejszać efektywności nakładów ponoszonych na działania w stosunku do liczby nowych studentów.
 6. Czy koszty osobowe związane z obsługą projektu oznaczają jedynie wynagrodzenia administracji koordynującej realizację projektu, a nie np. zlecanie osobom fizycznym spoza tej grupy konkretnych prac, np. prowadzenie zajęć/warsztatów/pokazów itp.?
  Jako niekwalifikowalne uznaje się tylko koszty osobowe związane z obsługą projektu. Koszty działań merytorycznych służących realizacji celu projektu są kosztami kwalifikowalnymi.
 7. Czy możliwe będzie uzyskanie przed 15 lipca dostępu do platformy EPUAP, przez który należy składać wniosek i jak nadać przynajmniej jednej osobie z zespołu zaufanego profilu albo bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego? Inaczej nie zdążymy złożyć projektu.
  Dostęp do platformy EPUAP można uzyskać w dowolnym czasie. Instrukcja dotycząca tego dostępu jest umieszczona na stronie internetowej (link umieszczony jest w treści zaproszenia do udziału w konkursie). W instrukcji tej znajdują się również formularze, które należy złożyć w ramach konkursu.
 8. Czy zaplanowana w ramach projektu promocja musi obejmować kierunki prowadzone w języku obcym czy może również obejmować kierunki prowadzone w języku polskim. Nasza uczelnia prowadzi studium języka polskiego dla cudzoziemców, którzy po roku intensywnej nauki otrzymują dokument uprawniający do studiowania w języku polskim. Często również cudzoziemcy znają język polski i są chętni do podjęcia studiów w tym języku.
  Projekt promocyjny zgłaszany na konkurs ma za zadanie promować dobre praktyki w zakresie zwiększenia udziału liczby studentów na pełnym cyklu kształcenia w ogólnej liczbie studentów. Jeśli działania podejmowane przez uczelnie przynoszą takie rezultaty to projekt może być zgłoszony.
 9. Czy zaplanowane w ramach projektu działania mogą obejmować promocję całej uczelni jako miejsca studiowania cudzoziemców czy projekt musi ograniczać się jedynie do wybranych kierunków?
  Patrz odpowiedź 8.
 10. Czy  w ramach działań planowanych w projekcie oprócz promocji kierunków mogą być również promowane specjalności  prowadzone w języku angielskim?
  Patrz odpowiedź 8.
 11. Jak będzie oceniany fakt iż, kierunki prowadzone w języku angielskim nie były jeszcze oceniane przez PKA i w chwili obecnej nie posiadamy informacji o planowanych kontrolach?
  Informacje o wynikach oceny prowadzonej przez PKA stanowią tylko jeden z elementów oceny i są uwzględnione w kontekście oceny całości projektu. Jeśli ocena nie była przeprowadzona informacja ta nie ma wpływu na ocenę projektu.
 12. W ramach projektu nie mogą być finansowane koszty osobowe związane z obsługą projektu. Prosimy o wyjaśnienie czy to oznacza, że nie mogą być finansowane koszty osobowe związane tylko z zarządzaniem, administrowaniem projektem ? Czy możliwe jest powierzenie wykonania innych czynności niż zarządzanie i administrowanie projektem pracownikom uczelni i dodatkowe ich wynagrodzenie za wykonanie zadań związanych z realizacją projektu będących poza zakresem obowiązków powierzonych na uczelni?
  Patrz odpowiedź 6.
 13. Prosimy o podanie przykładowych wskaźników efektywności. Czy głównym wskaźnikiem efektywności powinno być zwiększenie liczby studentów zagranicznych w stosunku do ogółu wszystkich studentów mierzony na zakończenie projektu ? Z doświadczenia wiemy, że właściwy pomiar efektywności podjętych działań promocyjnych wymaga odpowiedniej ilości czasu. Wszystkie działania w ramach projektu muszą obejmować swoim zakresem zarówno fazę wykonania narzędzi promocyjnych ich wdrożenie oraz pomiar efektywności zaledwie w ciągu kilkunastu miesięcy.
  Wskaźniki efektywności projektu dobiera zgłaszający projekt. Wskaźnik dotyczący wzrostu udziału liczby studentów zagranicznych na pełnym cyklu kształcenia w ogólnej liczbie studentów na pełnym cyklu kształcenia musi być określony w każdym projekcie.
 14. Na stronie internetowej w interaktywnej instrukcji podane są wzory załączników od 1-4. Czy te załączniki mogą być w jakiś sposób modyfikowane?
  Załączniki nie mogą być modyfikowane, jeżeli jest potrzeba podania dodatkowych wyjaśnień, należy dołączyć je do wniosku w oddzielnym załączniku.
 15. Czy dane zawarte w załączniku nr 1 mają odnosić się do wszystkich kierunków oferowanych dla cudzoziemców na naszej uczelni czy tylko do kierunków, które chcemy promować (kierunki medyczne)?
  Dane powinny się odnosić się do wszystkich kierunków oferowanych cudzoziemcom na uczelni.
 16. Rozumiem ze tzw. wniosek mamy opracować na własnym wzorze, w którym znajdą się odpowiedzi na pkt 7.2 warunków udziału w konkursie z zaproszenia do składania ofert?
  Tak, wnioskodawca przygotowuje wniosek w edytorze tekstów word i zawiera w nim wszystkie informacje zgodnie z instrukcją  oraz dołącza wymagane załączniki.
 17. Ponadto dodatkowym załącznikiem oprócz wzorów załączników o których pisze w pkt 1 ma być informacja o działaniach z zakresu internacjonalizacji z ostatnich 3 lat (czy informacja ta ma dotyczyć całej uczelni czy tylko kierunków, które chcemy promować?  Czy mamy tu załączyć jakiś dokument (strategie uczelni czy zarządzenie potwierdzające proces umiędzynarodowienia)?
  Działania dotyczące internacjonalizacji powinny odnosić się do  całej uczelni, powinny one być potwierdzone jakiś dokumentem potwierdzającym ten proces.
 18. Jakie dodatkowe załączniki mamy załączyć?
  Zestaw załączników został określony w Instrukcji dotyczącej składanych dokumentów.
 19. Czy planowana dynamika wzrostu liczby studentów obcokrajowców na pełnym cyklu kształcenia w stosunku do roku bazowego 2013 będzie liczona w odniesieniu do liczby zrekrutowanych studentów obcokrajowców na rok akademicki 2014/15, czy na rok akademicki 2015/16?
  Dynamika wzrostu liczby studentów obcokrajowców na pełnym cyklu kształcenia w stosunku do roku bazowego 2013 może zostać liczona w odniesieniu do liczby zrekrutowanych studentów obcokrajowców na rok akademicki 2015/16, pod warunkiem, że dane będą do potwierdzenia w systemie POL-on przed datą zakończenia projektu ustaloną na dzień 30 października 2015 r.
 20. Chciałabym zapytać o możliwość uzyskania katalogu wydatków kwalifikowanych w konkursie ,niestety nie udało mi się znaleźć go na Państwa stronie.
  Departament Innowacji i Rozwoju nie ma przygotowanego katalogu wydatków kwalifikowalnych dotyczącego niniejszego konkursu. Patrz odpowiedź 5,6.
 21. Bardzo proszę o udzielenie  informacji czy maksymalna liczba znaków w przypadku tytułu projektu, streszczenia i informacji o działaniach z zakresu internacjonalizacji obejmuję spacje czy też nie?
  Informacja o ilości znaków w opisie projektu uległa doprecyzowaniu  w dniu 03.07.2014 r. w treści ogłoszenia. Przyjęta liczba znaków nie obejmuje spacji.
 22. Zwracam się z zapytaniem czy  podmiot np. uczelnia publiczna może złożyć w ramach konkursu, więcej niż jeden wniosek?
  Każda uczelnia (zarówno publiczna jak i niepubliczna)  może złożyć  tylko jeden wniosek konkursowy.
 23. Czy kosztem kwalifikowanym będzie można nazwać fakt pokrycia wydatków osoby zaproszonej?
  Patrz odpowiedź  5 i 6.
 24. Czy będzie można w pełni rozliczyć fv za ekspozycje na targach międzynarodowych? W kwocie często zawiera  się również opłata za osobę odpowiedzialną  podczas danego eventu.
  Patrz odpowiedź  5
 25. Czy w sytuacji kiedy uczelnia publiczna pobiera opłaty za kształcenie studentów z zagranicy, może wziąć udział w konkursie?
  Pobieranie opłaty  przez uczelnie za kształcenie studentów z zagranicy nie uniemożliwia wzięcia udziału w konkursie.
 26. Czy uzyskanie  dofinansowania  może mieć wpływ na wysokość opłat jakie wnoszą studenci z zagranicy?
  Dofinansowanie  nie ma wpływu na  wysokość opłat  wnoszonych przez studentów z zagranicy.
 27. Czy w ramach konkursu systemowego pt. „Wsparcie zarządzania procesem rekrutacji studentów z zagranicy w polskich uczelniach” możliwe jest przyznanie stypendiów osobom przyjeżdżającym studiować z zagranicy?
  Stypendia są kosztem niekwalifikowalnym.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików